آدرس :
یزد - میدان عالم بلوار شهدای گمنام - 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-
دانشکده بهداشت
گروه ارگونومی

 

تلفن تماس:

31492205(035)

نمابر:

38209119(035)