نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

ارزیابی فناوری سلامت

ارشد

مهر1391

43 واحد

1)      HTA core mode  به عنوان یک چارچوب متدولوژیکی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات HTA تهیه گردیده است این بسته جامع در زمینه ارزیابی فناوری سلامت ، اطلاعات HTA را به عناصر هسته ای ارزیابی تقسیم کرده است .

2)HTA Core Model Handbook اخیرا جهت راهنمایی افراد برای استفاده از کورمدل ارزیابی فناوری سلامت تدوین گردیده است . این هندبوک شامل دستورالعمل مختصری راجع به چگونگی استفاده از اطلاعات ارزیابی فناوری سلامت موجود در کورمدل می باشد .

 

 

 

3)       جدول عناصر ارزیابی برای مداخلات پزشکی و جراحی 

4)       جدول عناصر ارزیابی برای فناوری دارویی 

5)       جدول عناصر ارزیابی برای فناوریهای تشخیصی 

6)       جدول عناصر ارزیابی برای فناوری های غربالگری

 

 

7)در این بخش می توانید با لغات اختصاصی رشته ارزیابی فناوری سلامت آشنا شوید .  

HTA Glossary

 

8)ارزیابی های سریع فناوری سلامت (Rapid HTAs)  شامل تحلیل های گسترده راجع به فناوری سلامت می باشند که به تعدادی از حیطه های خاص محدود می شوند و به طور خاص در مدت زمان کوتاه تر (معمولا سه ماهه ) انجام می شوند . برای مشاهده چارچوب کلی انجام ارزیابی سریع فناوری سلامت از مرحله نوشتن پروپوزال تا اجرا و گزارش نهایی که زیر نظر وزارت بهداشت تدوین گردیده است به لینک زیر مراجعه فرمایید .

HTA Rapid review framework

9)فرایند ارزیابی فناوری سلامت

10)معرفی سیاستگذاری در زمینه ارزیابی فناوری سلامت

11)تحلیل داده های کیفی

12)تکنیک های مطالعات کیفی

13)راهنمای ساده آماری

14)هندبوک ارزیابی فناوری سلامت توسط هیئت بورد ملی سلامت دانمارک برای انجام استراتژی های ملی ارزیابی فناوری سلامت تهیه گردیده است . ویرایش 2007 این هندبوک روشها و رویکردهای جدید و به روز علمی را درمورد HTA ارائه کرده است و نه تنها عناصر HTA ،ابعاد مختلف HTAمثل فناوری ، بیمار ، سازمان ، ارزشیابی اقتصادی و اخلاق را تحلیل می کند بلکه مراحل فرایند HTA را نیز دربر دارد.

HTA handbook 2007