علم‌سنجی گستره ای از دانش است که به بررسی ویژگی های اطلاعات علمی پرداخته و بر مبنای داده های معتبر بین المللی تولیدات علمی کشورها، سازمان‌ها و افراد را مورد مطالعه، ارزیابی و مقایسه قرار می‌دهد. در علم سنجی از روش‌های آماری برای تعیین معیارهای رشد و توسعه علوم و تأثیرات آن در جوامع مختلف بشری استفاده می‌شود. بطور کلی علم سنجی را می توان دانش محاسبه و تحلیل علم قلمداد کرد. هدف از تاسیس و راه اندازی این واحد مهمترين هدف از راه اندازي اين واحد در دانشگاه، تهيه و ارائه اطلاعات مستند و تصويری روشن از وضعيت توليدات علمي منتشر شده اعضاي هيات علمي دانشگاه براي هدايت برنامه‌ريزان و سياستگذاران علمی و پژوهشی دانشگاه است.

 

 

کارشناس مسئول:

       مریم دهقانی           تلفن تماس:  37258410

 پست الکترونیک:

 

 

    1. ارزيابي جايگاه تحقیقات در دانشگاه‌.

    2. ارزيابي كيفيّت تحقیقات‌ در دانشگاه‌.

    3. ارزيابي بهره‌وري علمي دانشگاه‌.

    4. ارزيابي ميزان موفّقيّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشي – پژوهشي خود.

    5. شناسايي وضعيّت پيشرفت علمي دانشگاه در حوزه‌هاي موضوعي مختلف.

    6. شناسايي مؤثّرترين عضو هيات علمي و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه هاي موضوعي مختلف.

Ø      بررسی علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه جهت شناخت عوامل موثر بر آن و  مقایسه با دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

Ø      بررسی عوامل موثر بر رون داد پژوهشی اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه با هدف مداخله جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه

Ø      ارائه گزارشات مربوطه جهت ارزیابی وضعیت دانشگاه

در حال آماده سازی

 

از مهمترين اين شاخص ها كه بر مبناي تحليل استنادي شكل گرفته اند، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
ضريب تأثير(Impact Factor)
مشهورترين شاخص تحليل استنادي است كه در سال 1955 توسط گارفيلد پيشنهاد شد. شاخصي كاملاً‌ كمي است كه براي ارزيابي مجلات و ميزان تأثير گذاري يك مجله در ارتباط با مجلات ديگر به كار مي رود و نه براي سنجش اعتبار آثار يا مؤلفان و پژوهشگران. اين ضريب نسبت استنادهاي دريافتي يك مقاله طي دو سال قبل به تعداد مقالات منتشر شده مجله طي همان دوسال است.
عامل تأثير سال 2010= استنادهاي سال 2010 براي مقالات مجله مورد نظر در سال هاي 2009 و 2008/ تعداد مقالات منتشر شده در مجله مورد نظر در سال هاي 2009 و 2008

شاخص هرش (H-index)
هرش در سال 2005 اچ ايندكس را پيشنهاد كرد. اگر h مقاله از كل مقالات منتشر شده يك محقق طي n سال كار علمي، هر كدام حداقل h بار استناد دريافت كرده باشند، آن محقق داراي شاخصي برابر با h است. اين شاخص با استفاده از شمارش استنادها به حاصل كار يك پژوهشگر در طول حيات او امتياز مي دهد.

شاخص جي (G-index)
لئو اگه در سال 2006 جي ايندكس را مطرح كرد. شاخص جي يك محقق بالاترين تعداد (g) مقالات است كه g به توان 2 يا بيشتر به آن استناد شده باشد.

جداول

 

 

 

 

Initiates file downloadرتبه بندی دانشکده های بهداشت کشور بر اساس شاخص H-Index

Initiates file downloadرتبه بندی دانشکده های  پزشکی  کشور بر اساس شاخص H-Index

Initiates file downloadرتبه بندی دانشکده های داروسازی کشور بر اساس شاخص H-Index

Initiates file downloadرتبه بندی دانشکده های دندانپزشکی  کشور بر اساس شاخص H-Index

Initiates file downloadبرونداد علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد بر اساس پایگاه Google Scholar 22 /6 /1396

Initiates file downloadبرونداد علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد بر اساس پایگاه استنادیISI (Researcher ID)

Initiates file downloadبرونداد علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس. 22 /6 /1396

Initiates file downloadاسامی اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت که H-Index  بالای 5 دارند. 96/1/21 

Initiates file downloadاسامی اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی که H-Index  بالای 5 دارند. 96/1/21

Initiates file downloadاسامی هیات علمی دانشکده پرستاری که بالاترین H-Index را دارند. 96/1/21

Initiates file downloadاسامی هیات علمی دانشکده پزشکی که H-Index   بالای 5 دارند. 96/1/21

Initiates file downloadاسامی هیات علمی دانشکده داروسازی که بالاترین H-Index را دارند. 96/1/21

Initiates file downloadاسامی هیات علمی دانشکده دندانپزشکی که بالاترین H-Index   را دارند. 96/1/21

Initiates file downloadاسامی هیات علمی که بالاترین رشد  H-Index را طی دو سال اخیر داشتند. 96/1/21

Initiates file downloadجدول برونداد علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 96/1/21

Initiates file downloadجدول مقادیر بالاترین Citation اعضای هیات علمی دانشگاه در پایگاه Scopus

جدول مقادیر بالاترین H-Index اعضای هیات علمی دانشگاه در پایگاه Scopus

رتبه بندی دانشکده پزشکی بر اساس برونداد علمی هیات علمی آنها بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس (1395/6/7)

جدول مشخصات ایمیل آکادمیک اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی (1395/6/7)

رتبه بندی دانشکده بهداشت بر اساس برونداد علمی اعضاء هیات علمی در پایگاه اسکوپوس (1395/6/7)

جدول مشخصات ایمیل اکادمیک اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت (1395/6/7)

رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس H-Index استخراج شده از بانک اطلاعاتی Scopus

جدول برونداد علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جدول  مجلات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه ISI در سال 2015

جدول  مقادیر Impact factor سال 2014 مجلات علوم پزشکی جهان

جدول مقادیر Impact factor سال 2013 مجلات علوم پزشکی جهان

جدول  مقادیر  Impact factor سال 2014 مجلات علوم پزشکی  کشور

جدول  مقادیر Impact factor  سال 2013 مجلات علوم پزشکی  کشور

جدول  مقادیر Impact factor  سال 2012 مجلات علوم پزشکی جهان

جدول  مقادیر Impact factor  سال2011 مجلات علوم پزشکی جهان

جدول  مقادیر Impact factor  سال 2010 مجلات علوم پزشکی جهان

جدول  مقادیر Impact factor  سال 2009 مجلات علوم پزشکی جهان

جدول  مقادیر Impact factor  سال2008 مجلات علوم پزشکی جهان

احتراماً به استحضار می­رساند آدرس دهی محققین محترم در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه باید به صورت زیر در مقالات منتشره اعلام گردند. شایان ذکر است در صورت عدم رعایت این نحوه آدرس دهی؛‌ نویسندگان محترم نمی توانند از مزایای تشویقی چاپ مقالات خود مانند محاسبه در امتیاز ارتقاء،‌ گرنت پژوهشی و ... استفاده نمایند.

شايان ذكر است اگر نويسنده مقاله اي در دو مركز تحقيقاتي به عنوان عضو هيأت علمي مشغول به فعاليت باشد در ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي مراكر تحقيقات؛ امتياز مقاله تنها به مركزي كه نام آن اول نوشته شده باشد تعلق مي گيرد. با توجه به اينكه مراكز تحقيقاتي زير مجموعه دانشكده­ هاي دانشگاه مي­باشند و به بيمارستان وابسته نيستند ضروري است در آدرس دهي مقالات نيز نام دانشكده پس از نام مركز تحقيقاتي ذكر گردد

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

در صورتی که فرد دارای وابستگی سازمانی به مرکز تحقیقات باشد ، نام مرکز در جایگاه نخست قرار می گیرد.

در صورتی که مرکز تحقیقات در بیمارستان مستقر با شد، نام بیمارستان را بعد از نام مرکز تحقیقات قرار دهید. 

Opens external link in new window

نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران (نوپا):  research.ac.ir 

Opens external link in new window 

سامانه فهرست مجلات نامعتبر و جعلی: http://blacklist.research.ac.ir

 Opens external link in new window    

سامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی:  http://isid.research.ac.ir

Opens external link in new windowسامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد