رعایت اصول بهداشت حرفه ای در محیط کار تضمین سلامتی شماست

خدمات بهداشت حرفه ای

واگذاری خدمات بهداشت حرفه ای به بخش خصوصی

 

در راستای واگذاری خدمات تخصصی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی و به منظور بهره گیری از توان تخصصی فارغ التحصیلان رشته بهداشت حرفه ای و ایجاد اشتغال و بهره مندی مناسب آحاد جامعه از خدمات بهداشت حرفه ای و بهره برداری از ظرفیتهای موجود امکانات بخش دولتی و جلب مشارکتهای مردمی، آئین نامه نحوه ارائه خدمات سلامت کار توسط بخش خصوصی مصوب و زمینه فعالیت فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای و ارتقاء سطح کمی و کیفی ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به کارگران را فراهم نموده است.

جهت دسترسی به دستورالعمل شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای Initiates file downloadInitiates file downloadکلیک کنید

جهت دریافت روش اجرایی دستورالعمل شرکت های خصوصی بهداشتی حرفه ای Initiates file downloadInitiates file downloadکلیک کنید

جهت دسترسی به لیست شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای Initiates file downloadکلیک کنید

جهت دریافت فلوچارت تاسیس و اخذ پروانه شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای Initiates file downloadکلیک کنید

جهت دسترسی به فرایند صدور پروانه شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای Initiates file downloadکلیک کنید

جهت دریافت آئین نامه تاسیس شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای Initiates file downloadکلیک کنید