اموراستخدام

اداره خدمات قانونی

ارزیابی عملکرد

آموزش کارکنان

خدمات الکترونیک

نقل و انتقالات

کارگزینی

بازنشستگی

اخبار و اطلاعیه

در این بخش ما تلاش می نمائیم که اخبار مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی را با دقت و به سرعت در اختیار شما قرار دهیم. اخبار و اطلاعات این بخش شامل اخبار آزمون های استخدامی٬ آموزش کارکنان٬فیلم های آموزشی و انواع اطلاعیه ها جهت راهنمایی کارمندان محترم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه های مورد نظر این مدیریت می باشد. البته ما بر آنیم با اطلاع رسانی صحیح گامی هر چند کوچک در جهت ارتقا سطح علمی کارمندان و بهره وری از سامانه های مذکور برداریم

کلیه اخبار سایت...