واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

برگزاری کارگاه تفکر نقادانه ویژه اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه روش تدریس پیشرفته ویژه اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ویژه اعضای محترم هیئت علمی

برگزاری کارگاه مبتنی بر مورد ویژه اعضای محترم هیات علمی

همکاری در برگزاری کارگاه های مورد نیاز دانشجویان استعداد درخشان و متقاضیان شرکت در المپیاد10

برگزاری کارگاه فتوشاپ جهت اعضای محترم هیات علمی

برگزرای کارگاه داده کاوی جهت اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات فناوری جهت اعضای محترم هیأت علمی

نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با محور" تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی"

 

 

 

 

 

دانش پژوهی

توانمند سازی و ارزشیابی

برنامه ریزی آموزشی

گاهنامه

برنامه راهبردی

اعضاء واحد

معرفی واحد

ارتباط با واحد

اخبار

آیین نامه ها و جشنواره ها

المپیادهای دانشجویی

مطالب آموزشی

دانشجوی نمونه و استعداد درخشان

دانشجویی EDO