واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

برگزاری کارگاه آزمون مدیریت مشکل بیمار(PMP) ویژه اعضای محترم هیئت علمی
برگزاری کارگاهstory line (ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم(ویژه اعضای محترم هیئت علمی) 

برگزاری کارگاه علم سنجی(ویژه کارشناسان پزوهشی مراکز)

برگزاری کارگاه سیستم های ارزشیابی( ویژه اعضای محترم هیئت علمی)
برگزاری کارگاه مهارت های پایه آموزش در علوم پزشکی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی علاقه مند جهت برگزاری کارگاه در حوزه توانمندسازی اعضای هیئت علمی تحصیلات تکمیلی 

انتشار پنجمین شماره گاهنامه واحد توسعه آموزش(EDO)
طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلم های آموزشی مجله JOVE (آدرس سایت :

https://www. JOVE.com)

تاریخ برگزاری مراحل مختلف آزمون های دهمین المپیاد

نکات اصلی برگزاری المپیاد دهم

آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانش پژوهی

توانمند سازی و ارزشیابی

برنامه ریزی آموزشی

گاهنامه

برنامه راهبردی

اعضاء واحد

معرفی واحد

ارتباط با واحد

اخبار

آیین نامه ها و جشنواره ها

المپیادهای دانشجویی

مطالب آموزشی

دانشجوی نمونه و استعداد درخشان

دانشجویی EDO