واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

فراخوان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه

آیین نامه٬شیوه نامه و اصلاحیه جشنواره دانشجوی نمونه۹۶

 

 

 

 

 

دانش پژوهی

توانمند سازی و ارزشیابی

برنامه ریزی آموزشی

گاهنامه

برنامه راهبردی

اعضاء واحد

معرفی واحد

ارتباط با واحد

اخبار

آیین نامه ها و جشنواره ها

المپیادهای دانشجویی

مطالب آموزشی

دانشجوی نمونه و استعداد درخشان

دانشجویی EDO