واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

برگزاری کارگاه دانش پژوهی آموزشی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)
طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی

کارگاه سمپوزیوم دندان پزشکی مبتنی بر شواهد

دهمین المپیاد علمی دانشجویان
دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلم های آموزشی مجله JOVE (آدرس سایت :

https://www. JOVE.com)

تاریخ برگزاری مراحل مختلف آزمون های دهمین المپیاد

نکات اصلی برگزاری المپیاد دهم

آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با محور" تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی" نکات اصلی برگزاری المپیاد دهم

دانش پژوهی

توانمند سازی و ارزشیابی

برنامه ریزی آموزشی

گاهنامه

برنامه راهبردی

اعضاء واحد

معرفی واحد

ارتباط با واحد

اخبار

آیین نامه ها و جشنواره ها

المپیادهای دانشجویی

مطالب آموزشی

دانشجوی نمونه و استعداد درخشان

دانشجویی EDO