واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

  پذیرش دانشجو در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

ثبت فعالیت های نوآورانه در سامانه فعالیت های نوآورانه
آیین نامه جشنواره شهید مطهری اردیبهشت ماه 
98

برگزاری کارگاه مهارت های پایه آموزش در علوم پزشکی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

انتشار پنجمین شماره گاهنامه واحد توسعه آموزش(EDO)
طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلم های آموزشی مجله JOVE (آدرس سایت :

https://www. JOVE.com)

تاریخ برگزاری مراحل مختلف آزمون های دهمین المپیاد

نکات اصلی برگزاری المپیاد دهم

آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانش پژوهی

توانمند سازی و ارزشیابی

برنامه ریزی آموزشی

گاهنامه

برنامه راهبردی

اعضاء واحد

معرفی واحد

ارتباط با واحد

اخبار

آیین نامه ها و جشنواره ها

المپیادهای دانشجویی

مطالب آموزشی

دانشجوی نمونه و استعداد درخشان

دانشجویی EDO