واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با محور" تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی"

  فراخوان ثبت نام در دهمین المپیاد علمی از 9 آبان  1396

  برگزاری کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد ویژه اعضای محترم هیات علمی

 

 

 

 

 

دانش پژوهی

توانمند سازی و ارزشیابی

برنامه ریزی آموزشی

گاهنامه

برنامه راهبردی

اعضاء واحد

معرفی واحد

ارتباط با واحد

اخبار

آیین نامه ها و جشنواره ها

المپیادهای دانشجویی

مطالب آموزشی

دانشجوی نمونه و استعداد درخشان

دانشجویی EDO