معرفی واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

مرکز توسعه آموزش

توسعه کیفی، تفکر، مطالعه ، تحقیق، هدایتگری، برنامه ریزی و پایش اثربخشی برنامه های آموزشی از اهداف مراکز توسعه آموزش است که از طریق مشارکت وسیع دفاتر توسعه تحقق می یابد.با توجه به اینکه امور آموزشی در دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه عموما توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می شوند و از آنجا که معاونین آموزشی به دلیل درگیری در امور جاری آموزش وقت کافی جهت تحول، تغییر ،تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش را ندارند انتظار می رود که از دفاتر توسعه به عنوان بازوی توسعه حمایت نمایند.مسلما تصور اینکه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه با تشکیلات محدود به تنهایی بتواند به امور کیفی آموزش دانشگاه بپردازد، تصوری بسیار سطحی است در حالی که مراکز توسعه به منظور نهادینه کردن امر توسعه کیفی در دانشگاه نقش تسهیل کننده را به عهده دارند.
دفتر واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت با هدف کلی ارتقاء سطح کیفی آموزش در دانشکده بهداشت و به منظور بالا بردن سطح دانش و کارایی اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلان دانشکده بر اساس نیازهای جامعه فعالیت خود را اغاز نموده است و در راستای هدف کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه که ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد است ، فعالیت می کند

آیین نامه داخلی شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

حيطه برنامه ريزي آموزشی

حيطه توانمندسازي اعضاء هيات علمي

حيطه ارزشيابي

حیطه پژوهش در آموزش

حيطه نوآوری در آموزش

دفتر توسعه آموزش دانشجويي (SEDO)