رعایت اصول بهداشت حرفه ای در محیط کار تضمین سلامتی شماست

تشکیلات بهداشت حرفه ای

حوادث شغلي در سالهاي اخير بين 10 تا 16 درصد رشد داشته است و طبيعتا رشد حوادث ناشي از کار در محيط هاي کار به نيروي انساني و محيط کار بر مي گردد. بنابراين عدم آگاهي نيروي کار نسبت به نحوه کاربرد وسايل حفاظت فردي و بي احتياطي بخصوص در نيروي جوان و کم تجربه موجب افزايش حوادث شغلي شده است.

همچنين محيط ناايمن و عدم حفاظ گذاري صحيح و ايمن دستگاه ها و کوتاهي در کاربرد وسايل حفاظت فردي و عدم کنترل دقيق آلودگي ها موجب بروز حوادث و بيماري هاي شغلي مي شود.

هدف‌ از ایجاد مراکز بهداشت کار:

1) تامين‌ سلامتي‌ كارگران‌ شاغل‌ در واحدهاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ با بعد كارگري‌500 نفر و بالاتر

2) ارتقاي‌ دانش‌ وايجاد رفتارهاي‌ بهداشتي‌ در كارگران‌ كه‌ بطور غير مستقيم‌ براي‌ خانواده‌ آنان‌ نيز موثر خواهد بود.

3) سالمسازي‌ محيط كار

سطح‌ يا محل‌ ارائه‌ خدمات‌: مرکز بهداشت کار.

نوع‌ خدمات: ارائه مراقبتهای بهداشتي اوليه، پيشگيری و کنترل عوامل زيان آورمحيط کار.

ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌: بهداشتيار کار، کارشناس بهداشت حرفه ای، پزشک دوره ديده طب کار.

جهت دریافت آئین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها Initiates file downloadکلیک کنید

طرح ارايه مراقبت هاي اوليه در خانه هاي بهداشت کارگري بر اساس اصل 29 قانون اساسي کشور و ماده 35 قانون الزام تامين اجتماعي با مشارکت وزارت بهداشت، وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي از سال 66 در کشور شروع شد. هدف از اجراي اين طرح، تامين سلامت کارگران و اعضاي خانواده آنها، ارتقاي دانش بهداشتي و ايجاد رفتارهاي مناسب بهداشتي در بين کارگران و سالمسازي محيط کار در کارگاه هاي توليدي، صنعتي، خدماتي و معادن است.

خانه هاي بهداشت کارگري، امکان ارايه آموزش موازين بهداشت به کارگران، انجام بازديد دوره اي و مستقيم از تاسيسات بهداشتي و رفاهي کارگاه، انجام کمک هاي اوليه در حوادث شغلي، تشکيل پرونده بهداشتي براي کارگران، گزارش به کميته حفاظت وزارت کار و مديريت کارخانه در خصوص مشکلات بهداشتي محيط کارگاه را فراهم مي کنند.

خانه هاي بهداشت کارگري همچنين امکان نمونه برداري از مواد غذايي و آب آشاميدني کارگاه، اندازه گيري عوامل مضر محيط کار، صدور کارت هاي بهداشتي و کنترل و معرفي به کارگران مراکز بهداشتي و درماني در مواقع بروز حادثه، رفع نواقص بهداشتي و سالمسازي محيط کار را تسهيل مي کنند.

جهت دریافت برنامه مشترک ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران بیمه شده Initiates file downloadکلیک کنید

فرم ثبت بازديد از کارگاه توسط مسئول خانه بهداشت کارگري

به استناد ماده 5 و تبصره 1 ماده 96 قانون كار جمهوري اسلامي ايران طرح ايستگاه بهگر در كارگاههاي توليدي 20 تا 49 نفر شاغل ارائه مي گردد.

اين طرح در سه مرحله به اجرا در مي آيد:

 

مرحله اول: انتخاب و تربيت بهگر در زمينه نجات وكمكهاي اوليه به مدت 50 ساعت تئوري و عملي

مرحله دوم: ادامه آموزش بهگر در زمينه بهداشت حرفه اي و حفاظت فني به مدت 40 ساعت.

مرحله سوم: ادامه آموزش بهگر در زمينه مراقبتهاي اوليه بهداشتي به مدت 30 ساعت.

هدف از طرح بهگر ارتقاي‌ سطح‌ سلامتي‌ كارگران‌ و پيشگيري‌ در زمينه‌ از كار افتادگي‌ زودرس‌ آنان‌ در اثر بروز حوادث‌ محيط كار در واحدهاي‌ صنعتي‌، توليدي‌ و خدماتي‌ با بعد كارگري ‌49-20 نفر می باشد.

جهت دریافت مجموعه شرح وظایف بهورزان، کاردان بهداشتی، کارشناس بهداشت حرفه ای، بهگر و بهداشتیار کار در ارائه خدمات سلامت کار کلیک کنید

ثبت نام متقاضیان آموزش بهگری ویژه کارگاههای 20 تا 49 نفر

دستورالعمل آموزش بهگر- دوره اول

فرم معرفی نامه نسخه doc