گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

عنوان: «متاآناليز مطالعات مربوط به تأثير مكمل ياري ويتامين D بر وضعيت قند، پروفايل ليپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران با سابقه ديابت»

استاد راهنما: دكتر حسين فلاح زاده

مشاور علمي: دكتر حسن مظفري

صاحبنظر تخصصي: دكتر محسن عسكرشاهي

دانشجو: زهره گلشن

تاريخ تصويب: 91/7/8

تاریخ دفاع پایانی:92/6/30