گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

عنوان: «مقايسه كارايي مدل هاي رگراسيون پواسن تعميم يافته، چند سطحي و آميخته با رگرسيون پواسن استاندارد در تحليل رفتار باروري زنان كاشان در سال 1391»

استاد راهنما: دكتر حسين فلاح زاده

مشاور علمي: دكتر دكتر محمدحسن لطفي

مشاور آمار: دكتر محسن عسكرشاهي

صاحبنظر تخصصي: دكتر علي دهقاني- دكتر محمدحسين باقياني مقدم

دانشجو: زهرا جهان آرای

تاريخ تصويب: 91/11/9

تاریخ دفاع پایانی: 92/10/18