گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

عنوان: «تحليل روند مرگ و مير بيماري ديابت با استفاده از مدل رگرسيون نقطه اتصال در 20 كشور جهان بين سال هاي 1389-1364»

استاد راهنما: دكتر محسن عسكرشاهي

مشاور علمي: دكتر محمدحسن لطفي

مشاور آمار: دكتر حسين فلاح زاده

صاحبنظر تخصصي: دكتر محمود وكيلي

دانشجو: حکیمه ملاکی مقدم

تاريخ تصويب: 93/9/12