گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

عنوان: «بررسي ميزان انتقال بين مراحل بيماري قلبي و عوامل خطر مرتبط باآن با استفاده از مدل ماركف»

استاد راهنما: دكتر حسين فلاح زاده- دكتر مسعود ميرزايي

مشاور علمي: دكتر مهديه نماينده

صاحبنظر تخصصي: دكتر حميدرضا دهقان

دانشجو:مریم مهربانی

تاريخ تصويب: 92/12/19