-->
..:::: شروع مطالعه روي لوبيپروستون ::::..
1393/11/18 05:52


داروسازي سوکامبپو و شريکش داروسازي تاکدا، خبر از شروع برنامه مطالعه باليني فاز 3 روي لوبيپروستون (lubiprostone) در درمان يبوست عملکردي کودکان داده‌اند. يبوست عملکردي، يک شکايت شايع گوارشي در کودکان است که روز‌به‌روز بر موارد آن افزوده مي‌شود. يک متاآناليز در ايالات‌متحده نشان داده طي دهه اخير ميزان يبوست در اين گروه سني 4 برابر شده است. لوبيپروستون نخستين فعال‌کننده کانال کلرايد است که ترشح مايع به درون لومن روده را افزايش مي‌دهد و مدفوع را نرم مي‌کند. اين دارو، حرکات روده را نيز افزايش مي‌دهد درنتيجه علايم مرتبط با يبوست ايديوپاتيک مزمن را بهبود مي‌بخشد. در اين مطالعه فاز3، 124 بيمار 3 تا 17 ساله شرکت داشتند. سوکامبو در نظر دارد ايمني درازمدت لوبيپروستون را در کودکان طي 2 مطالعه تکميلي ديگر بررسي کند.

در گروه بزرگسالان، کپسول‌هاي لوبيپروستون براي درمان يبوست با علت ناشناخته و يبوست ناشي از مصرف اپيوييد در بيماران با درد غيرسرطاني تجويز مي‌شود. اين دارو همچنين براي درمان سندروم روده تحريک‌پذير با الگوي يبوست غالب در بيماران بالاي 18 سال با دوز 8 ميکروگرم 2 بار در روز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


بازگشت
-->
..:::: شروع مطالعه روي لوبيپروستون ::::..
1393/11/18 05:52


داروسازي سوکامبپو و شريکش داروسازي تاکدا، خبر از شروع برنامه مطالعه باليني فاز 3 روي لوبيپروستون (lubiprostone) در درمان يبوست عملکردي کودکان داده‌اند. يبوست عملکردي، يک شکايت شايع گوارشي در کودکان است که روز‌به‌روز بر موارد آن افزوده مي‌شود. يک متاآناليز در ايالات‌متحده نشان داده طي دهه اخير ميزان يبوست در اين گروه سني 4 برابر شده است. لوبيپروستون نخستين فعال‌کننده کانال کلرايد است که ترشح مايع به درون لومن روده را افزايش مي‌دهد و مدفوع را نرم مي‌کند. اين دارو، حرکات روده را نيز افزايش مي‌دهد درنتيجه علايم مرتبط با يبوست ايديوپاتيک مزمن را بهبود مي‌بخشد. در اين مطالعه فاز3، 124 بيمار 3 تا 17 ساله شرکت داشتند. سوکامبو در نظر دارد ايمني درازمدت لوبيپروستون را در کودکان طي 2 مطالعه تکميلي ديگر بررسي کند.

در گروه بزرگسالان، کپسول‌هاي لوبيپروستون براي درمان يبوست با علت ناشناخته و يبوست ناشي از مصرف اپيوييد در بيماران با درد غيرسرطاني تجويز مي‌شود. اين دارو همچنين براي درمان سندروم روده تحريک‌پذير با الگوي يبوست غالب در بيماران بالاي 18 سال با دوز 8 ميکروگرم 2 بار در روز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


بازگشت
-->
..:::: شروع مطالعه روي لوبيپروستون ::::..
1393/11/18 05:52


داروسازي سوکامبپو و شريکش داروسازي تاکدا، خبر از شروع برنامه مطالعه باليني فاز 3 روي لوبيپروستون (lubiprostone) در درمان يبوست عملکردي کودکان داده‌اند. يبوست عملکردي، يک شکايت شايع گوارشي در کودکان است که روز‌به‌روز بر موارد آن افزوده مي‌شود. يک متاآناليز در ايالات‌متحده نشان داده طي دهه اخير ميزان يبوست در اين گروه سني 4 برابر شده است. لوبيپروستون نخستين فعال‌کننده کانال کلرايد است که ترشح مايع به درون لومن روده را افزايش مي‌دهد و مدفوع را نرم مي‌کند. اين دارو، حرکات روده را نيز افزايش مي‌دهد درنتيجه علايم مرتبط با يبوست ايديوپاتيک مزمن را بهبود مي‌بخشد. در اين مطالعه فاز3، 124 بيمار 3 تا 17 ساله شرکت داشتند. سوکامبو در نظر دارد ايمني درازمدت لوبيپروستون را در کودکان طي 2 مطالعه تکميلي ديگر بررسي کند.

در گروه بزرگسالان، کپسول‌هاي لوبيپروستون براي درمان يبوست با علت ناشناخته و يبوست ناشي از مصرف اپيوييد در بيماران با درد غيرسرطاني تجويز مي‌شود. اين دارو همچنين براي درمان سندروم روده تحريک‌پذير با الگوي يبوست غالب در بيماران بالاي 18 سال با دوز 8 ميکروگرم 2 بار در روز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


بازگشت
-->
..:::: شروع مطالعه روي لوبيپروستون ::::..
1393/11/18 05:52


داروسازي سوکامبپو و شريکش داروسازي تاکدا، خبر از شروع برنامه مطالعه باليني فاز 3 روي لوبيپروستون (lubiprostone) در درمان يبوست عملکردي کودکان داده‌اند. يبوست عملکردي، يک شکايت شايع گوارشي در کودکان است که روز‌به‌روز بر موارد آن افزوده مي‌شود. يک متاآناليز در ايالات‌متحده نشان داده طي دهه اخير ميزان يبوست در اين گروه سني 4 برابر شده است. لوبيپروستون نخستين فعال‌کننده کانال کلرايد است که ترشح مايع به درون لومن روده را افزايش مي‌دهد و مدفوع را نرم مي‌کند. اين دارو، حرکات روده را نيز افزايش مي‌دهد درنتيجه علايم مرتبط با يبوست ايديوپاتيک مزمن را بهبود مي‌بخشد. در اين مطالعه فاز3، 124 بيمار 3 تا 17 ساله شرکت داشتند. سوکامبو در نظر دارد ايمني درازمدت لوبيپروستون را در کودکان طي 2 مطالعه تکميلي ديگر بررسي کند.

در گروه بزرگسالان، کپسول‌هاي لوبيپروستون براي درمان يبوست با علت ناشناخته و يبوست ناشي از مصرف اپيوييد در بيماران با درد غيرسرطاني تجويز مي‌شود. اين دارو همچنين براي درمان سندروم روده تحريک‌پذير با الگوي يبوست غالب در بيماران بالاي 18 سال با دوز 8 ميکروگرم 2 بار در روز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


بازگشت