-->
ایده محققان برای پیش‌بینی زلزله با کمک اسمارت فون‌ها
1394/1/25 09:15


پیش‌بینی زلزله یکی از سخت‌ترین پیش‌بینی‌ها در زمینه حوادث طبیعی است. البته فن‌آوری‌هایی وجود دارند که می‌توانند زمان وقوع آن را پیش بینی کنند، ولی ساختن و نگهداری از آنها بسیار گران تمام می‌شود.

در هر راستا گروهی از دانشمندان گزارشی را منتشر کرده‌اند که حاوی ایده استفاده از فن‌آوری اسمارت فون‌ها برای ایجاد یک سیستم هشدار دهنده جمعی پیش از وقوع زلزله است.

در اولین نگاه، این ایده بدون نقص بنظر می‌رسد، زیرا اسمارت فون‌های ما دارای هر اطلاعات لازم برای تحلیل شدن در سیستم مرکزی هستند: GPS، شتاب سنج، و اتصال به اینترنت. از همه مهمتر اینکه تعداد اسمارت فون‌ها مشخصا خیلی بیشتر از سنسورهای صنعتی لرزه است.

اساس این فن‌آوری در حال حاضر مورد استفاده است، ولی حجم داده‌های مصرف کننده چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. چالش‌هایی مرتبط به امکان فیلتر کردن نویز دستگاه‌های کم دقت‌تر و تشخیص آلارم اشتباه.

طریقه کارکرد این سیستم پیش هشدار دهنده بررسی پیش لرزه‌ها است. از این طریق می‌توان پیش‌بینی کرد که زلزله قرار است کجا اتفاق بی‌افتد.

محققان در ژاپن و پس از سونامی عظیمی که در این کشور اتفاق افتاد، از سال 2011 اطلاعات GPS دستگاه‌های متصل را جمع‌آوری کرده و تحت نظر داشته‌اند. در این بررسی آنها به اطلاعات دقیقی آنهم در طول یک دقیقه از اولین پیش لرزه دست یافته‌اند. این دستاورد با وجود اینکه اسمارت فون‌های شرکت کننده در این تحقیق تنها 460 دستگاه بود، بسیار مهم و جالب توجه است.

تحقیق مشابه دیگری در سانفرانسیسکو اتفاق افتاد. در این بررسی دانشمندان تعیین کردند که هشدار می‌تواند در مدت 5 ثانیه از اولین پیش لرزه فرستاده شود.

در همین راستا پروژه‌ای آزمایشی در شیلی اجرا شد. هدف این پروژه ایجاد یک شبکه هشدار دهنده با کمک اسمارت فون‌های موجود است. از این اسمارت فون‌ها فقط برای تشخیص زلزله استفاده خواهد شد

 


بازگشت

-->
ایده محققان برای پیش‌بینی زلزله با کمک اسمارت فون‌ها
1394/1/25 09:15


پیش‌بینی زلزله یکی از سخت‌ترین پیش‌بینی‌ها در زمینه حوادث طبیعی است. البته فن‌آوری‌هایی وجود دارند که می‌توانند زمان وقوع آن را پیش بینی کنند، ولی ساختن و نگهداری از آنها بسیار گران تمام می‌شود.

در هر راستا گروهی از دانشمندان گزارشی را منتشر کرده‌اند که حاوی ایده استفاده از فن‌آوری اسمارت فون‌ها برای ایجاد یک سیستم هشدار دهنده جمعی پیش از وقوع زلزله است.

در اولین نگاه، این ایده بدون نقص بنظر می‌رسد، زیرا اسمارت فون‌های ما دارای هر اطلاعات لازم برای تحلیل شدن در سیستم مرکزی هستند: GPS، شتاب سنج، و اتصال به اینترنت. از همه مهمتر اینکه تعداد اسمارت فون‌ها مشخصا خیلی بیشتر از سنسورهای صنعتی لرزه است.

اساس این فن‌آوری در حال حاضر مورد استفاده است، ولی حجم داده‌های مصرف کننده چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. چالش‌هایی مرتبط به امکان فیلتر کردن نویز دستگاه‌های کم دقت‌تر و تشخیص آلارم اشتباه.

طریقه کارکرد این سیستم پیش هشدار دهنده بررسی پیش لرزه‌ها است. از این طریق می‌توان پیش‌بینی کرد که زلزله قرار است کجا اتفاق بی‌افتد.

محققان در ژاپن و پس از سونامی عظیمی که در این کشور اتفاق افتاد، از سال 2011 اطلاعات GPS دستگاه‌های متصل را جمع‌آوری کرده و تحت نظر داشته‌اند. در این بررسی آنها به اطلاعات دقیقی آنهم در طول یک دقیقه از اولین پیش لرزه دست یافته‌اند. این دستاورد با وجود اینکه اسمارت فون‌های شرکت کننده در این تحقیق تنها 460 دستگاه بود، بسیار مهم و جالب توجه است.

تحقیق مشابه دیگری در سانفرانسیسکو اتفاق افتاد. در این بررسی دانشمندان تعیین کردند که هشدار می‌تواند در مدت 5 ثانیه از اولین پیش لرزه فرستاده شود.

در همین راستا پروژه‌ای آزمایشی در شیلی اجرا شد. هدف این پروژه ایجاد یک شبکه هشدار دهنده با کمک اسمارت فون‌های موجود است. از این اسمارت فون‌ها فقط برای تشخیص زلزله استفاده خواهد شد

 


بازگشت

-->
ایده محققان برای پیش‌بینی زلزله با کمک اسمارت فون‌ها
1394/1/25 09:15


پیش‌بینی زلزله یکی از سخت‌ترین پیش‌بینی‌ها در زمینه حوادث طبیعی است. البته فن‌آوری‌هایی وجود دارند که می‌توانند زمان وقوع آن را پیش بینی کنند، ولی ساختن و نگهداری از آنها بسیار گران تمام می‌شود.

در هر راستا گروهی از دانشمندان گزارشی را منتشر کرده‌اند که حاوی ایده استفاده از فن‌آوری اسمارت فون‌ها برای ایجاد یک سیستم هشدار دهنده جمعی پیش از وقوع زلزله است.

در اولین نگاه، این ایده بدون نقص بنظر می‌رسد، زیرا اسمارت فون‌های ما دارای هر اطلاعات لازم برای تحلیل شدن در سیستم مرکزی هستند: GPS، شتاب سنج، و اتصال به اینترنت. از همه مهمتر اینکه تعداد اسمارت فون‌ها مشخصا خیلی بیشتر از سنسورهای صنعتی لرزه است.

اساس این فن‌آوری در حال حاضر مورد استفاده است، ولی حجم داده‌های مصرف کننده چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. چالش‌هایی مرتبط به امکان فیلتر کردن نویز دستگاه‌های کم دقت‌تر و تشخیص آلارم اشتباه.

طریقه کارکرد این سیستم پیش هشدار دهنده بررسی پیش لرزه‌ها است. از این طریق می‌توان پیش‌بینی کرد که زلزله قرار است کجا اتفاق بی‌افتد.

محققان در ژاپن و پس از سونامی عظیمی که در این کشور اتفاق افتاد، از سال 2011 اطلاعات GPS دستگاه‌های متصل را جمع‌آوری کرده و تحت نظر داشته‌اند. در این بررسی آنها به اطلاعات دقیقی آنهم در طول یک دقیقه از اولین پیش لرزه دست یافته‌اند. این دستاورد با وجود اینکه اسمارت فون‌های شرکت کننده در این تحقیق تنها 460 دستگاه بود، بسیار مهم و جالب توجه است.

تحقیق مشابه دیگری در سانفرانسیسکو اتفاق افتاد. در این بررسی دانشمندان تعیین کردند که هشدار می‌تواند در مدت 5 ثانیه از اولین پیش لرزه فرستاده شود.

در همین راستا پروژه‌ای آزمایشی در شیلی اجرا شد. هدف این پروژه ایجاد یک شبکه هشدار دهنده با کمک اسمارت فون‌های موجود است. از این اسمارت فون‌ها فقط برای تشخیص زلزله استفاده خواهد شد

 


بازگشت

-->
ایده محققان برای پیش‌بینی زلزله با کمک اسمارت فون‌ها
1394/1/25 09:15


پیش‌بینی زلزله یکی از سخت‌ترین پیش‌بینی‌ها در زمینه حوادث طبیعی است. البته فن‌آوری‌هایی وجود دارند که می‌توانند زمان وقوع آن را پیش بینی کنند، ولی ساختن و نگهداری از آنها بسیار گران تمام می‌شود.

در هر راستا گروهی از دانشمندان گزارشی را منتشر کرده‌اند که حاوی ایده استفاده از فن‌آوری اسمارت فون‌ها برای ایجاد یک سیستم هشدار دهنده جمعی پیش از وقوع زلزله است.

در اولین نگاه، این ایده بدون نقص بنظر می‌رسد، زیرا اسمارت فون‌های ما دارای هر اطلاعات لازم برای تحلیل شدن در سیستم مرکزی هستند: GPS، شتاب سنج، و اتصال به اینترنت. از همه مهمتر اینکه تعداد اسمارت فون‌ها مشخصا خیلی بیشتر از سنسورهای صنعتی لرزه است.

اساس این فن‌آوری در حال حاضر مورد استفاده است، ولی حجم داده‌های مصرف کننده چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. چالش‌هایی مرتبط به امکان فیلتر کردن نویز دستگاه‌های کم دقت‌تر و تشخیص آلارم اشتباه.

طریقه کارکرد این سیستم پیش هشدار دهنده بررسی پیش لرزه‌ها است. از این طریق می‌توان پیش‌بینی کرد که زلزله قرار است کجا اتفاق بی‌افتد.

محققان در ژاپن و پس از سونامی عظیمی که در این کشور اتفاق افتاد، از سال 2011 اطلاعات GPS دستگاه‌های متصل را جمع‌آوری کرده و تحت نظر داشته‌اند. در این بررسی آنها به اطلاعات دقیقی آنهم در طول یک دقیقه از اولین پیش لرزه دست یافته‌اند. این دستاورد با وجود اینکه اسمارت فون‌های شرکت کننده در این تحقیق تنها 460 دستگاه بود، بسیار مهم و جالب توجه است.

تحقیق مشابه دیگری در سانفرانسیسکو اتفاق افتاد. در این بررسی دانشمندان تعیین کردند که هشدار می‌تواند در مدت 5 ثانیه از اولین پیش لرزه فرستاده شود.

در همین راستا پروژه‌ای آزمایشی در شیلی اجرا شد. هدف این پروژه ایجاد یک شبکه هشدار دهنده با کمک اسمارت فون‌های موجود است. از این اسمارت فون‌ها فقط برای تشخیص زلزله استفاده خواهد شد

 


بازگشت