گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

عنوان: «مقايسه مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته و مدل هاي خطي تعميم يافته در تحليل عوامل مرتبط با ديابت در استان يزد»

استاد راهنما: دكتر حسين فلاح زاده

مشاور علمي: دكتر مهدي عمادي- دكتر مسعود رحمانيان

صاحبنظر تخصصي: دكتر محسن عسكر شاهي

دانشجو: فریبا اسدی

تاريخ تصويب: 92/12/13