گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

عنوان: «بررسي فاكتورهاي خطر ديابت نوع دوم در شهر يزد 1390 (مطالعه مورد- شاهدي)»

استاد راهنما: دكتر محمدحسن لطفي- دكتر علي دهقاني

مشاور علمي: دكتر محمد افخمي اردكاني

مشاور آمار: دكتر حسين فلاح زاده

صاحبنظر تخصصي: دكتر صديقه سهيلي خواه

دانشجو:حسن سعادتی

تاريخ تصويب: 92/8/20

تاریخ دفاع پایانی:92/10/1