گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

عنوان: «بررسي عوامل خطر بيماري هاي مادرزادي قلب در نوزادان متولد شده شهر يزد»

استاد راهنما: دكتر علي دهقاني- دكتر محمدحسن لطفي

مشاور علمي: دكتر محمود نوري شادكام- دكتر مصطفي بهجتي

مشاور آمار: دكتر حسين فلاح زاده

صاحبنظر تخصصي: دكتر مسعود ميرزايي- دكتر محمدحسين سلطاني

دانشجو: مسلم طاهری سودجانی

تاريخ تصويب: 92/9/27