گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

عنوان: «بررسي عوامل خطر تب مالت در شهرستان صفاشهر مطالعه مورد- شاهدي»

استاد راهنما: دكتر مسعود ميرزايي

مشاور علمي: دكتر جمشيد آيت اللهي

مشاور آمار: دكتر حسين فلاح زاده

صاحبنظر تخصصي: دكتر محمدرضا شفيعي

دانشجو: شهربانو زارعي

تاريخ تصويب: 93/4/22