گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

عنوان: «رده بندي استان هاي كشور بر مبناي تغييرات شاخص هاي جمعيت طي سال هاي 92-1388 (بررسي موردي: استان يزد)»

استاد راهنما: دكتر محمدحسن لطفي

مشاور علمي: دكتر فروزنده كلانتري

مشاور آمار: دكتر حسين فلاح زاده

صاحبنظر تخصصی: دكتر محسن عسكرشاهي- عارفه دهقاني

دانشجو: اكرم خيامي فر

تاريخ تصويب: 93/10/28