آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به بهداشت محیط

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

قانون مدیریت پسماندها

Initiates file download 

2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب
Initiates file download
3 قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزن
Initiates file download
4 آئین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
Initiates file download
5 آئین نامه نحوه نگهداری از حیوانات اهلی
Initiates file download
6 آئین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
Initiates file download

7

آئین نامه مدیریت پسماندهای بیمارستانی

Initiates file download 

8 آئین نامه بهداشت محیط مدارس
Initiates file download
9  مجموعه آئین نامه های بهداشت محیط
Initiates file download
10 آئین نامه اصلاحیه ماده 13
Initiates file download
11  
 
دستورالعمل مراکز بهداشتی درمانی
 
 
 
Initiates file download

12

دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه

Initiates file download 

13 دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند
Initiates file download
14 دستورالعمل اجرایی وضعیت اضطراری آلودگی هوا
Initiates file download
15 دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه اصناف
Initiates file download
16 دستورالعمل صدور شرکت های سم پاشی
Initiates file download
17 دستورالعمل تغذیه در مراکز عمومی طبخ و توزیع غذا در رستوران ها
Initiates file download
18 دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیان های منتقله از غذا
Initiates file download
19 دستورالعمل مدیریت تغذیه در بحران

20

دستورالعمل انتخاب ونحوه تهیه دستگاههای غیرسوز بی خطر ساز پسماند پزشکی

Initiates file download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم ها

فرم های مربوط به بخش فاضلاب (Wastewater)

 Initiates file download

شبکه جمع آوری فاضلاب

 Initiates file download

دریچه آدمرو

 Initiates file download

تصفیه خانه فاضلاب

فرم های مربوط به بخش آب Water))

 Initiates file download

کلرزنی

 Initiates file download

شبکه انتقال و توزیع آب

 Initiates file download

مخزن هوایی ذخیره آب

 Initiates file download

مخزن زمینی ذخیره آب

 Initiates file download

تصفیه خانه آب

 Initiates file download

چاه

فرم های مربوط به بهسازی محیط

 Initiates file downloadفرم شماره 1 بهسازی محیط روستا

Initiates file downloadفرم شماره 2 بهسازی محیط روستا

Initiates file downloadفرم شماره 3 بهسازی محیط روستا

Initiates file downloadفرم شماره 4 بهسازی محیط روستا

Initiates file downloadفرم شماره 5 بهسازی محیط روستا

استانداردها و نشریه های وزارت نیرو در زمینه جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب

عنوان

شماره نشریه (استاندارد)

آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی

 

Initiates file downloadنشریه شماره 220-الف

راهنمای مطالعات استفاده ازفاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی
Initiates file downloadشریه شماره 343
راهنمای برنامه ریزی و مدیریت و تعیین تعرفه پساب به منظور استفاده مجدد
Initiates file downloadشریه شماره 409 - الف

راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)

Initiates file downloadنشریه شماره 237

راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری، بخش دوم (تصفیه ثانویه)

Initiates file downloadنشریه شماره 284

راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری، بخش سوم (تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت)

Initiates file downloadنشریه شماره 270-الف

ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبكه و تصفيه خانه هاي فاضلاب (تجدید نظر اول)

Initiates file downloadنشریه شماره275

راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری

Initiates file downloadنشریه شماره278

دستورالعمل اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن

Initiates file downloadنشریه شماره289- الف

راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب

Initiates file downloadنشریه شماره 285

روش نمونه برداری و آزمایش فاضلاب ها

Initiates file downloadاستاندارد 1779

روش نمونه گیری از پساب های صنعتی

Initiates file downloadاستاندارد 2440

راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن

Initiates file downloadنشریه شماره 494

راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب

Initiates file downloadنشریه شماره 520

راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب

 Initiates file download

مروری بر استانداردها و تجارب استفاده از پساب برای آبیاری Initiates file download
استاندارد خروجی فاضلاب Initiates file download
نظام نامه پایش کیفی پساب خروجی از تصفیه خانه های فتضلاب ه منظور استفاده مجدد در کشاورزی Initiates file download

 

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداردها و نشریه های وزارت نیرو در زمینه انتقال توزیع و تصفیه آب

عنوان

شماره نشریه (استاندارد)

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی

نشریه شماره 3-116

آب آشامیدنی- ویژگی های میکروبیولوژی  ( تجدید نظر ششم)

Initiates file downloadاستاندارد 1011

آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ( تجدید نظر پنجم)

Initiates file downloadاستاندارد 1053

کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی- آیین کار( تجدید نظر اول)

Initiates file downloadاستاندارد 4208

کیفیت آب- روش های نمونه برداری آیین کار ( چاپ اول)

Initiates file downloadاستاندارد 8910

آب استخرهای شنا- ویژگی های میکروبیولوژی (چاپ اول)

Initiates file downloadاستاندارد 9412

استخرهای شنا- الزامات عمومی ( چاپ اول)

Initiates file downloadاستاندارد 11203

ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی ( بازنگری اول)

Initiates file downloadنشریه شماره 3-117

راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات

Initiates file downloadنشریه شماره 133

راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب

Initiates file downloadنشریه شماره 177

راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی

Initiates file downloadنشریه شماره 179

دستورالعمل  نامگذاری و حفاری چاه های آب

Initiates file downloadنشریه شماره 181

راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آّب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها

Initiates file downloadنشریه شماره 182

راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری

Initiates file downloadنشریه شماره 241

دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب

Initiates file downloadنشریه شماره 318

راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب

Initiates file downloadنشریه شماره 137

دستورالعمل شستشو و گندزدایی مخازن آب شرب

 Initiates file download

دستورالعمل برنامه پایش کیفی در مخازن ذخیره و شبکه های توزیع آب آشامیدنی

 Initiates file download

دستورالعمل تواتر نمونه برداری منابع تامین آب

 Initiates file download

دستورالعمل کنترل کیفیت در سامانه های تصفیه آب

 Initiates file download

دستورالعمل حفاظت و ایمنی کار در بهره برداری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه های پمپاژ و چاه ها

 Initiates file download

مجموعه دستوالعمل های بهره برداری

 Initiates file download

روش نمونه برداری آب

Initiates file downloadاستاندارد 2347

روش روزمره نمونه برداری آب

Initiates file downloadاستاندارد 2348

گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب

Initiates file downloadنشریه شماره 3-130

کیفیت آب- نمونه برداری- نمونه برداری از پساب ها، آیین کار

Initiates file downloadاستاندارد 7960

راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آن ها

Initiates file downloadنشریه شماره 529

ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها

Initiates file downloadنشریه شماره 535

راهنمای طبقه بندی آب خام، پساب ها و آب های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفریحی

fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/dbehdasht/behdasht_mohit/dasturolamal/rahnaye_tabaghebandie_b_kham.pdfInitiates file downloadنشریه شماره 462

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی

 

 

-         استانداردهای ملی پیوست سلامت

-         راهنمای بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری و بلایا

-         راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیص طبی

-         راهنمای بهداشت محیط صنوف (مراکز تهییه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی)

-         راهنمای بهداشت محیط مطب

-         دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف

-         راهنمای نظارت بر سامانه های تامین آب آشامیدنی

-         راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی

-         راهنمای کلر سنجی و ثبت نتایج آن در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

-         راهنمای سرفصل ها و محتوای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی

-         راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

-         راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهییه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

-         برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشت عمومی در بلایا و فوریت ها

-         راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطرار

-         راهنمای بهداشت محیط مراکز جراحی محدود و سرپایی

-         راهنما و دستور العمل جامع بهداشت معدن کاران

-         دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

-         راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت محیط

-         راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا

-         راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص پرتوهای فرابنفش

-         چگونه از خود در برابر پرتوهای فرابنفش خورشیدی حفاظت نماییم؟

-         موازین ایمنی بهداشتی در کاربرد لامپ های کم مصرف

 

-         راهنمای کنترل مواجهه با آفت کش ها

-         راهنمای گندزدایی سطوح در مراکز تهیه و توزیع طبخ و عرضه مواد غذایی

-         راهنمای ارزیابی سلامت در طرح های توسعه مشمول ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

-         راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان

-         چگونه از اثرات ریز گردها بر سلامت خود بکاهیم؟

-         راهنمای جامع بهداشت رانندگان