منوی سایت دانشکده پرستاری

نام و نام خانوادگی: بتول رجبی پور میبدی

پست سازمانی: کارشناس آموزش دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس: 03532350736

نوبت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 13:30

پست الکترونیکی: rajabipoor1392@gmail.com