آدرس :
یزد - میدان عالم بلوار شهدای گمنام - 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط

 

تلفن تماس:

31492268(035)

نمابر:

38209119(035)

پست الکترونیک:
ehe.dep.yazd@gmail.com