مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان میبد

مدیر مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان

سایر پایگاه های شهرستان

پایگاه شماره 2 شهری:

پایگاه شماره 2 شهری میبد در شهریورماه 92 با انتقال پایگاه جاده ای جهان آباد به حوزه شهری شهرستان به منظور پوشش مناطقی از حوزه شهری و به عنوان کد دوم شهری شهرستان در محل ساختمان خانه بهداشت محله بارجین واقعدر خیابان شهید مؤذن مستقر میباشد که در حال حاضر ماموریتهای حوزه غربی و جنوبی و مرکز شهرستان را به عنوان کد دوم شهرستان پوشش میدهد.

تلفن پایگاه:32350115

پایگاه جاده ای نیوک:

این پایگاه در فاصله 30 کیلومتری محور میبد به ندوشن و در مجاورت جاده و روستای نیوک  قرار دارد.و ماموریتهای حوزه جاده های مواصلاتی و روستایی ندوشن و توابع و روستاهای اطراف منطقه و ندوشن را به نحو مناسب پوشش میدهد.

تلفن:32313811

عکس و آدرس پایگاه مرکزی

پایگاه اورژانس 115 مرکزی میبد

پایگاه مرکزی میبد (پایگاه 1 شهری):

این پایگاه در مجاورت درمانگاه شماره یک شهری واقع در خیابان امام شهرستان قرار دارد.این پایگاه در سال 1377 شمسی راه اندازی شده و ماموریتهای حوزه مرکز و ضلع جنوبی و شرقی شهرستان را به عنوان پایگاه شماره 1 شهری و کد دوم شهرستان به نحو مناسب پوشش میدهد.کلیه امور اداری و مرکز اپراتور و دیسپچ شهرستان در این مرکز قرار دارد.تلفنهای تماس:32333111-115 دو خط

پرسنل پایگاه مرکز (شهری 1 میبد):

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

1

حمید رشیدی میبدی

کاردان هوشبری

تکنسین فوریتهای پزشکی

2

غلامرضا پهلوان شمسی

کاردان هوشبری

تکنسین فوریتهای پزشکی

3

علیرضا حاجی ده آبادی

کارشناس پرستاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

4

علیرضا مبینی شورکی

کارشناس پرستاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

5

محمود شیخ نیا

دیپلم

راننده

6

ابوالفضل حوریه مهرجردی

دیپلم

اپراتور

7

مهدی آقایی نزاد میبدی

بهیار

اپراتور

8

محمدحسین محمدی

زیر دیپلم

راننده اضافه کار

9

عباس صالحی

دیپلم

راننده اضافه کار

پرسنل پایگاه (شهری 2 میبد):

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

1

محمد ضیایی مهرجردی

کارشناس پرستاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

2

رضا ایزد پناه

کارشناس پرستاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

3

صابر آقایی میبدی

کاردانی فوریتهای پزشکی

کاردان فوریتهای پزشکی

4

محمود زارعی محمودآبادی

دیپلم بهیاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

5

مهدی اقایی میبدی

دیپلم بهیاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

 

پرسنل پایگاه جاده ای نیوک:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

1

 

سید حمید صالحی

دیپلم

تکنسین فوریتهای پزشکی

2

محمدحسین مزیدی شرف آباد

کاردانی فوریتهای پزشکی

تکنسین فوریتهای پزشکی

3

محمد خیابانی

کاردانی فوریتهای پزشکی

تکنسین فوریتهای پزشکی

4

مرتضی باشی یزدی

کاردانی فوریتهای پزشکی

تکنسین فوریتهای پزشکی

5

محسن عزیزی بندر آبادی

دیپلم

تکنسین فوریتهای پزشکی