برنامه زمانبندي كارگاه ها :

موضوع

زمان

تاريخ

محل برگزاري

پسماندهاي صنعتي و خطرناك

16 – 8

1397/02/20

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

آلاينده هاي نوظهور در آب آشاميدني: روش هاي پيشرفته سنجش

16 – 8

1397/02/09

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه كارگاه سنجش از راه دور

18 - 14

1396/2/25

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه اصول گندزدايي، ضدعفوني و استريليزاسيون

12 - 10

1396/2/25

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه آموزشي XRD و SEM

12 - 10

1396/2/24

دانشكده بهداشت، طبقه همكف،پايلوت تحقيقاتي

كارگاه آموزشي FTIR

12 - 10

1396/2/17

دانشكده بهداشت، طبقه همكف،پايلوت تحقيقاتي

كارگاه آموزشي Minitab

14 - 10

1395/02/14

سه شنبه

دانشكده بهداشت، طبقه همكف،سايت آموزشي

كارگاه آموزشي آلودگي هوا و سلامتي

12 - 10

1395/01/15

يكشنبه

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه آموزشي

End Note

(جلسه دوم)

13 – 11:30

1394/09/07

شنبه

دانشكده بهداشت، طبقه همكف،سايت كارشناسي ارشد

كارگاه آموزشي

End Note

(جلسه اول)

13 – 11:30

1394/08/27

چهارشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه اول، كلاس101

كارگاه آموزشي GIS

(جلسه دوم)

13 – 11:30

1394/08/18

دوشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه اول، كلاس101

كارگاه آموزشي GIS

(جلسه اول)

13 – 11:30

1394/07/27

دوشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه اول، كلاس101

كارگاه هم انديشي مركز تحقيقات علوم و فناوري هاي محيط زيست و واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي

13- 12

1394/02/27

يكشنبه

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه آموزشي

End Note

13- 12

1394/02/14

دوشنبه

دانشكده بهداشت اتاق شورا

كارگاه آموزشي مقاله نويسي

13- 12

1394/02/07

دوشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه دوم ،سالن A، اتاق كنفرانس

برگزاري كارگاه فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)

14:15 -13

1393/12/17

يكشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه دوم ،سالن A، اتاق كنفرانس

13:30 -12

19 /1393/12

سه شنبه

برنامه زمانبندي ژورنال كلاب :

 

تاريخ

زمان

موضوع

نام و نام خانوادگي

1397/08/20

14-15

Enhanced nitrate removal by micro electrolysis using fe0 and surfactant modified activated carbon

شهناز سرگزی

1397/07/01

14-15

تصفيه پساب تغليظ شده اسمز معكوس با استفاده از سلول هاي الكتروليز ميكروبي و سلول هاي شيميايي

مريم غلامي

1397/04/17

14-15

 

حسين كاردان

1397/03/20

14-15

Waste water based epidemiology to assess human exposure to pyrethroid pesticides

بهنام حاتمي

1397/02/23

14-15

بررسي وجود آنتي بيوتيك در خاك هاي آبياري شده با فاضلاب در مناطق دلتايي رودخانه Pearl، جنوب چين

زهرا شمسي زاده

1397/01/26

14-15

استفاده از بيوسنسورها جهت پايش جلبك هاي توليد كننده سموم

مريم خشيج

1396/2/24

12 - 10

desalination and water purification by distillation, vacuum distillation and membrane distillation

رضا علي فلاح زاده

1396/1/27

12 - 10

application of integrated ozone biological aerated filters and membrane filtration in water reuse of textile effluent

علي نيكونهاد

1395/10/26

12-13

اكسيداسيون فتوكاتاليتي بنزن گازي توسط كاتاليستهايTiO2/zeolite تحت VU

علي عبداله نژاد

1395/10/26

13-14

تكنولوژيهاي كاهشNOX و SO2 با غلظت بالا از گازهاي خروجي

رحيمه عليزاده

1395/09/01

12-13

مواجهات دوران بارداري مادران با آلاينده هاي معلق زير 10 و 2/5 ميكرون و خطر ابتلا به نارسايي هاي قلبي در نوزادان

محسن انصاري

1394/02/21

13 - 12

بررسي ميزان آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين در بافت ماهي قزل آلاي پرورشي

ليدا رفعتي

1394/01/31

13- 12

روش هاي حذف آنتي بيوتيك از محيط هاي آبي

زهرا درخشان

1393/12/11

12:45-14

1- بررسي كارايي گندزدايي هواي بيمارستان با استفاده از گازSMTIO

ضياء الدين بنيادي

2- ارزيابي اثرات بهداشتي مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي- عروقي و تنفسي منتسب به 2 آلاينده PM2.5و O3هواي مشهد