پمفلت کمیته مشورتی دانشجویان (SEDO)

راهنمای طراحی سوالات امتحانی ( استانداردها ، حیطه های شناختی ، تاکسونومی)

آموزش پاسخگو

معرفی واحد

 

 

 

سخنرانی موثر

سخنرانی موثر

آشنایی با انواع روش های ارزیابی دانشجویان

آشنایی با انواع روش های ارزیابی دانشجویان

تکنولوژی جدید آموزش

تکنولوژی جدید آموزش

کارگاه مقاله نویسی

 

 

 

 

کارگاه مقاله نویسی ، مدرس: دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

Scientific Writing-1, Dr.Mehrparvar

Scientific Writing-2, Dr.Mehrparvar

Scientific Writing-3, Dr.Mehrparvar

Scientific Writing-new, Dr.Mehrparvar

 

کارگاه ارزشیابی دانشجویان

پذیرش مقاله

پذیرش مقاله ، مدرس : دکتر پریسا خانی

Instruction for Authors, Dr.Khani

Initiates file downloadISI journals, Dr.Khani

JCR2010,Dr.Khani

JCR_SCI_2010-1, Dr.Khani

تحلیل های آماری

روش هاي تحليل چندمتغيره در نرم افزار SPSS ، مدرس: آقای محمد علی زارع چاهوکی

Factor Analysis, Mr.Zare

 

تحلیل بقا

Introduction to Survival Analysis

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای ، مدرس : دکتر سید عباس سادات حسینی

خطا و مسئولیت پزشکی

تلفظ واژگان انگلیسی

کارگاه تلفظ صحیح واژگان انگلیسی، مدرس: دکتر کاظم برزگر

English Pronunciation Workshop-ِDr. Barzegar

ارزیابی عینی

ارزیابی عینی ، مدرس: دکتر شجاع

Objective  Evaluation- Dr.Shoja

جستجوی متون پزشکی

جستجوی متون پزشکی ، مدرس: دکتر محمد جواد زارع

Medical Literature Searching- Dr. MJ Zare

معاونت ها

معاونت آموزشی دانشکده بهداشت

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  

معاونت آموزشی وزارت بهداشت

EDC مراکز

وب سایت قدیم واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

 

مجلات

مجلات آموزش در علوم پزشکی

مجله‌ ايرانی آموزش در علوم پزشکی( ماهنامه علمی ، پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)  

 Iranian Journal of Medical Education

 

مجله انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

Research and Development in Medical Education (RDME)

 

دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) )

  Scientific Journal of Education Strategies in Medical Sciences

 

نشريه علمی - پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکي (مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان )

Strides in Development of Medical Education

 

فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی (دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان)

Journal of Medical Education Development

 

مجله افق توسعه آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشکي مشهد)

 

مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی ( دارای رتبه علمی

پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گيلان) 

Research in Medical Education

 

دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل

Biannual Journal of Medical Education Education Development Center

 

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی (دو فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی هرمزگان)

 

Development Strategies in Medical Education

 

فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه قزوين (مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

The Journal of Medical Education And Development

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش ها

دبیرخانه دائمی همایش های کشوری علوم پزشکی