-->
خطرات خیره شدن به صفحه موبايل و تبلت
1394/5/27 10:06


خيره نگاه كردن به صفحه نمايش تلفن همراه، تبلت يا رايانه باخطرات زيادى براى بينايى فردهمراه اســت. شايعترين مشكل، خســتگی چشم اســت كه در زمان خيره نگاه كردن به صفحه نمايش و درنتيجه كاهش ميزان پلك زدن ايجاد میشود. خستگى و افزايش فشار چشم ناشی ازنگاه كردن مداوم به صفحه نمايش، باعث خشكی چشمها و بروز ســردردمیشود. اين علائم دائمی نيستند، اما احتمال تشديد اين مشكل و تبديل شدن آن به يك بيمارىمزمن وجوددارد. يكی ازبهترين راهها براىكاهش خستگی و فشار چشم، افزايش ميزان پلك زدن است؛ محققــان روش 20-20-20 را توصيه میكنند كه شــامل نگاه كردن به جسمى درفاصله 20 فوتى (شش مترى) به مدت 20 ثانيه هر 20 دقيقه يكباراســت. يكى ديگر ازنگرانی هاى جدى دراين زمينه، قرارگرفتن درمعرض نورآبى اســت؛ اين نوع خــاص ازنور كه از صفحه نمايش تلفن همراه، تبلت،رايانه و تلويزيون ساطع میشود، به يكی ازعميقترين بخشهاىچشم رسيده ومیتواند به شبكيه آسيب بزند. لامپ كم مصرف (CFL) نيز اين نورآبی مضر را ساطع میكند. با نشستن دراتاقی با لامپ كم مصرف و كاركردن با اين دستگاهها، ميزان قرارگرفتن فرد درمعرض نورآبی چند برابر خواهد شد. برخى عينكها قادربه فيلتر كردن نورآبى هســتند؛عدم استفاده ازتلفن همراه، تبلت يا ساير دستگاههاى مشابه در زمان خواب نيز میتواند به كاهش آسيبهاى وارده به چشم منجر شود.


بازگشت