چشم انداز رشته كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي، آموزش و تربيت نيروهاي آشنا، معتقد و عامل به مفاهيم، مباني و راهكارهاي تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت براي جامعه، خانواده و فرد است. در چشم انداز اين رشته، فراگيرندگان اين علم، ضمن تثبيت جايگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهاي جهاني، امكان جذب در بازار كار و رفع نياز جامعه را پيدا خواهند نمود.