ارزیابی نیازهای آموزشی برای آموزش سلامت 
برنامه ریزی موثر برنامه های آموزش سلامت 
مدیریت برنامه های آموزش سلامت 
اجرای برنامه های آموزش سلامت 
هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در اجرای برنامه های آموزش سلامت 
توانمند سازی کارکنان وگروههای هدف برنامه های آموزش سلامت 
ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزش سلامت در حوزه معاونت بهداشتی
برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی در موضوعات تخصصی آموزش سلامت 
بررسی نیاز سنجی آموزشی گروههای هدف برنامه ها ی سلامت 
تشکیل کمیته ارزیابی و ارزشیابی رسانه ها تولیدی استان 
ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی و آرشیو رسا نه ها
تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق 
اخذ مجوز کارگاههای آموزشی و تائید گواهی صادر شده 
تشکیل کمیته علمی آموزش سلامت 
پایش نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزش سلامت در شهرستانها