جهت نیل به اهداف آموزش بهداشت و ارتقا سلامت راهبردهای ذیل لازم است بکار گرفته شوند:

-         بکارگیری تفکر خلاق، انتقادی و روش تحقیق در دانش آموختگان این رشته

-         تاکید بر بهبود و ارتقاء سلامت در تدوین اهداف آموزش

-         طراحی برنامه آموزش مبتنی بر نقش و وظایف حرفه ای

-         ارائه برنامه های آموزشی به صورت تلفیقی از معلم محوری و دانشجو محوری

-         توجه به روش ها و فنون جدید آموزشی با تاکید بر تفکر خلاق و حل مشکل

-         آموزش و تقویت مهارت های دانشجو از طریق الگوهای عملی مراقبتی

-         آموزش دانشجو در جهت تقویت خودآموزی و یادگیری مستمر