دکتر سید مجتبی سهروردی                استادیار برتر دانشکده داروسازی

مرضیه منصوری                                    کارشناس برتر پژوهشی

مرتضی وکیل                                       دانشجوی برتر پژوهشی

دکتر حمید ندری      استادیار برتر پژوهشی دانشکده