مدیر کمیته دانشجویی

دانشجویان همکار

خانم زهره زهری

آقای مجتبی بهره

خانم خدیجه جعفری

خانم فرخنده ایزدی