کلينيک تخصصی زنان با بهره گيری از پيشرفته ترين امکانات و دستگاه های تشخيصی و درمانی و با همکاری متخصصان زنان و نازايی و با تلاش کارشناسان مجرب مامايی . در اين کلينيک ابتدا وضعيت خانم توسط مامای مرکز مورد برسی‌ قرار می‌گيرد. در اين ويزيت ماما بعد از گرفتن شرح حال ، تاريخچه بيماری ها و سوابق خانوادگی ، آزمايش های اوليه همچون آزمايش های هورمونی ، تست پاپ اسمير و در صورت لزوم عکس رنگی‌ از رحم را درخواست می کند. پزشک زنان و نازايی پس از معاينه خانم و مشاهده پرونده و بررسي نتايج آزمايشها، روش درمانی مناسب را پيشنهاد می نمايد. پزشک زنان ممکن است لاپاراسکوپی(Laparoscopy) و هيستروسکوپی تشخيصی(Hystroscopy)  نياز داشته باشد که پس از حصول نتايج اين بررسيها، با زوجين در مورد درمان لازم مشاوره مي شود و سپس سيکل درمانی شروع می شود:

 

  • اگر بيمار نياز به درمان دارويی داشته باشد بعضی از داروهای تخصصی درمان ناباروری در اين مرکز در اختيار بيماران قرار داده می‌شود. در طی مراحل درمان (چه درمان دارويی و چه عملهای جراحی) تعدادی از بيماران بصورت طبيعی باردار می‌شوند و ديگر نيازی به روش‌های درمان ناباروری پيدا نمی‌کنند. در اين کلينيک با حضور متخصصين زنان ، خدمات تشخيصی و مشاوره روشهای درمان ناباروری صورت می گیرد.