واحد آموزش

کارشناس

نام و نام خانوادگی : فاطمه منصوری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش بهداشت

سمت : کارشناس آموزش

شرح وظایف

  وظایف واحد آموزش:

        برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی وعمومی

        ارزیابی آموزش پرسنل ( تدوین برنامه ارزیابی)

        تهیه و تجهیز کتابخانه ( استخراج کتاب های مفید)

        تهیه و انتشار مطالب آموزشی ( تهیه پمفلت و بروشور آموزشی)

        تهیه و تجهیز کتابخانه (تهیه لیست کتاب جهت خرید و تهیه کمد و سایر اقلام جهت نگهداری)

        تهیه شناسنامه آموزشی

        برگزاری  کارگاه های آموزشی

        تجهیز و راه اندازی SKILL LAB

        سامان دهی مربی یا رابط آموزشی

        ارزیابی آموزش پرسنل (انجام ارزیابی دوره ای)

        ایجاد پایگاه آموزشی

        پیگیری تحصیلات تکمیلی پرسنل

        گزارش عملکرد سه ماهه وسالانه

        سطح بندی آموزشی تکنسین ها

        نیازسنجی آموزشی

کارگاه رفتار جرأتمندانه در اورژانس

کارگاه مهارت های ارتباطی

کارگاه آموزشی رانندگی تدافعی

کارگاه داروشناسی در اورژانس پیش بیمارستانی

کارگاه روش های پرستاری در اورژانس

کارگاه مهارتهای حل مسئله و مدیریت استرس

آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات اداری

کارگاه ملاحظات قانونی

کارگاه EWS

کارگاه EWS

Initiates file downloadفایل شماره 1

کارگاه روانشناسی رفتار در محیط های بهداشتی و درمانی

کارگاه مسمومیت

کارگاه حمایت های روانی در بلایا

کارگاه CPR

مطالب کارگاه مراقبت از بیماران مبتلا به دیس ریتمی

مطالب کارگاه آشنایی با آمبولانس:تجهیز و نگهداری

کارگاه آموزشی پدافند شیمیایی

کلاس ویژه اپراتوری

کارگاه مدیریت سکته حاد مغزی

کارگاه EOC

جزوات آموزشی کارگاه 247

فایل های مطالعاتی اپراتوری

فایل آموزشی و فرم های مربوط به کارگاه آئین نامه امور اداری و استخدامی

نمونه سوالات کارگاههای برگزار شده

جزوات کارگاه گزارش نویسی و ملاحظات قانونی

مطالب آموزشی کارگاه ایمنی دارویی

مطالب کارگاه آموزشی کرونا ویروس (MERS - COV)

جزوات آموزشی کارگاه اورژانس زنان و مامایی

جزوات آموزشی کارگاه نحوه برخورد با بیماران کاهش سطح هوشیاری

جزوات آموزشی کارگاه اصول ثابت سازی بیماران ترومایی

جزوه تریاژ تلفنی کارگاه شهریور 1393

جزوات کارگاه ایمنی و سلامت شغلی

جزوات آموزشی

آموزش کار با ونتیلاتور و دستگاه AED

دستورالعمل اجرایی حفاظت پرسنل در مقابل بیماری های مسری

جزوه کارگاه تریاژ

برای دریافت جزوه Initiates file downloadکلیک نمایید.

جزوه امداد زمستانی

بسته آموزشی امداد زمستانی با عنوان اورژانس های شایع

ویژه کلیه تکنسین های اورژانس 115 شهری و جاده ای

توجه:از مطالب ارائه شده در بسته آموزشی مذکور در طراحی سوالات آزمون جامع نیز استفاده خواهد شد.

- جزوه شماره 1 - پیشگیری از سوختگی

-جزوه شماره 2 - مراقبتهای سوختگی

-جزوه شماره 3 - پيشگيري از حوادث در هیئت های عزاداری

-جزوه شماره 4 - سرمازدگی

- جزوه شماره 5 - تروما

جزوات آموزشی آمبولانس خصوصی

کارگاه اصول گندزدایی و کنترل عفونت

کارگاه اصول گندزدایی و کنترل عفونت

تعریف احیا موفق

تعريف CPR موفق :

منظور از CPR موفق آن است كه پس از آن بيمارنشانه های بازگشت  گردش  خون خودبخود پيدا كرده باشد

Return of Spontaneous circulation : (ROSC )

دراورژانس پیش بیمارستانی بمنظورمستندسازی (ROSC)رعایت این نکات درتکمیل فرم مربوطه ضروری می باشد :

PR: بیمارنبض دارد؟ تعدادآن درموقع تحویل حتما ثبت وگزارش شود

 : Spo2 باید چک شود

RR: تنفس داردوتعدادآن ودرصورت استفاده ازراه هوایی پیشرفته خصوصیات آن ذکر شود

                                                                                                           

1-    Combitube

2-    LMA

3-    ETT

 

 

              Temperature:  (دمای بدن بیمار) موارد هیپوترمی حتما گزارش گردد.

ریتم : موقع تحویل بیماربه بیمارستان باید مستند گردد.لذا یک تراسه از ECGبیماربه فرم مربوطه الصاق گردد.

درموردوضعییت مردمک ها حین تحویل بیمار :

·                   میوز

سایزمردمک

·                   نرمال

·                   میدریاز

·                   قرینه

قرینه بودن

·                   قرینه نبودن

·                   واکنش به نوردارد

 

واکنش به نور

sluggish: واکنش به نوردارد ولی کاهش یافته است

·                   واکنش به نورندارد

 

لازم به ذکر است که تکمیل قسمت گزارش پزشک یاپرستاراورژانس و مهربیمارستان درانتهای فرم مربوطه ضروری می باشد.پس ازتکمیل تمامی موارد موجود،فرم احیای پیش بیمارستانی رادراسرع وقت به واحدآموزش مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی تحویل نمایید. 

 

بمنظور ارزیابی وبررسی نقاط ضعف وقوت هرسه ماه یکبار، کمیته CPR تشکیل میگردد.وتمامی موارداحیای موفق باحضورتکنسین ها واپراتورها وپزشکان مربوطه بررسی خواهد شد.  

کمیته احیا موفق

تركيب و شرح وظايف كميته احیای موفق

اعضاء كميته :

1) رياست مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان یزد

2) مدير فنی وسرپرست اورژانس 115

3) کارشناس واحدآموزش

4) کارشناس مرکزتحقیقات پیشگیری ازحوادث ومقابله بابلایا

5) پزشک مشاور(50-10)

روش انجام كار :

1) جلسات كميته بايد بطور مرتب و حداقل هر 3 ماه يك بار تشكيل گردد.

2) رياست كميته را رياست مرکز عهده دار خواهد بود .

3) دبير كميته توسط رياست مرکزو از بين اعضاء جلسه (ترجيحاً كارشناس مسوول آموزش) انتخاب خواهد شد

4)بنابه تشخیص رییس کمیته شرکت افرادی غیرازاعضای فوق الذکر ازترکیب کمیته دربرخی جلسات بمنظورارزیابی روندمداخلات انجام شده بصورت مهمان مجازمی باشد.

تبصره تشكيل جلسه خارج از زمان مقرر و بر حسب نياز ، دعوت از ساير متخصصين وكارشناسان براي شركت در جلسات و انجام امور محوله با نظر رئيس كميته وسایرکارشناسان  مجازمي باشد .

 

وظايف اعضاء كميته :

1) بحث وبررسي فرم های تکمیل شده احیای موفق وبررسی نقاط ضعف وقوت

2) مصوب كردن مداخله ها بر اساس اطلاعات بدست آمده درانجام ماموریتها

3) تعيين کفایت وکارایی اقدامات ومداخلات  انجام شده

4) تغییر وتایید وبه روزرسانی دستورالعمل ها وچک لیست ها وفرم های مربوطه

5) تعيين مسئولين اجراي پايش و ارزيابي برچگونگي اجراي مداخله ها تصويب شده درجلسه

6)بررسی وکنترل تجهیزات مورداستفاده ررونداحیا ومیزان دانش ومهارت تکنسین های شاغل

تبصره 1 درصورتي كه در 3ماه گذشته احیای موفقی اتفاق نيافتاده است بايد بر اساس پايش وارزيابي فعاليت هاي انجام شده و مداخله ها مقرر شده قبلي بررسي لازم انجام و تصميم براي اقدامات مقتضي گرفته شود.

وظايف رئيس كميته :

1) اداره جلسات كميته .

2) تقسيم كار و تعيين وظايف اعضاء كميته .

3) تشكيل كميته هاي فرعي كارشناسي .

4) تاييد صورتجلسه كميته و ابلاغ آن .

5) تعيين دبير كميته .

وظايف دبير كميته :

1) تهيه دستور جلسه با هماهنگي رياست كميته .

2) تهيه و ارسال دعوت نامه ها، پيگيري براي تشكيل جلسات

3) تهيه و ارسال صورتجلسات .

4) فراهم نمودن تداركات لازم و مورد نياز براي تشكيل جلسه كميته .

5) گزارش حضور و غياب اعضاء به رياست جلسه.

6) پيگيري مصوبات كميته و وظايفي كه براي اعضاء كميته تعيين شده است.

فرم احیا موفق

روند احیا موفق