لینک نشریات مرتبط با رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ردیف

نشریات مرتبط با رشته

ردیف

نشریات مرتبط با رشته

1

 Opens external link in new windowفصلنامه طب و تزکیه

23

Opens external link in new windowدوماهنامه فیض

2

Opens external link in new windowمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

24

Opens external link in new windowمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3

Opens external link in new windowفصلنامه سازمان پزشکی قانونی کشور

25

Opens external link in new windowمجله پژوهشی حکیم

4

Opens external link in new windowمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

26

Opens external link in new windowمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

5

Opens external link in new windowدوماهنامه پژوهنده(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

27

Opens external link in new windowمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

6

Opens external link in new windowمجله مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی یزد

28

Opens external link in new windowفصلنامه کومش

7

Opens external link in new windowمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

29

Opens external link in new windowمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

8

Opens external link in new windowفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

30

Opens external link in new windowمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

9

Opens external link in new windowمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

31

Opens external link in new windowمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

10

Journal of research in Opens external link in new windowmedical sciences

(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

32

Opens external link in new windowفصلنامه علمی پژوهشی بهبود

11

Opens external link in new windowمجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

33

Opens external link in new windowفصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

12

Opens external link in new windowمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

34

Opens external link in new windowمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

13

Opens external link in new windowفصلنامه یافته

35

Opens external link in new windowمجله دانشکده بهداشت و انستیو تحقیقات بهداشتی

14

Opens external link in new windowدو ماهنامه ارمغان دانش

36

Opens external link in new windowفصلنامه افق دانش

15

Opens external link in new windowمجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

37

Opens external link in new windowhealth promotion perspectives

(دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

16

Opens external link in new windowمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

38

Opens external link in new windoweducation research in medical science

(دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

17

Opens external link in new windowگام های توسعه در آموزش پزشکی

 

39

Opens external link in new windowInternational journal of hospital research

(دانشگاه علوم پزشکی تهران)

18

Opens external link in new windowمدیریت سلامت

40

Opens external link in new windowمجلات تحقیقات کیفی در علوم سلامت

19

Opens external link in new windowمدیریت اطلاعات سلامت

41

Opens external link in new windowفصلنامه اخلاق پزشکی

20

Opens external link in new windowمجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

42

Opens external link in new windowفصلنامه حقوق پزشکی

21

Opens external link in new windowمجله دانشگاه علوم پزشکی قم

43

Opens external link in new windowدو ماهنامه تحقیقات نظام سلامت

22

Opens external link in new windowمجله اخلاق و تاریخ پزشکی

 

44

Opens external link in new windowJournal of research in health  science (دانشگاه علوم پزشکی همدان)

23

Opens external link in new windowفصلنامه دانش و تندرستی

45

Opens external link in new windowفصلنامه بیمارستان