برنامه ریزی آموزشی واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

-         ارائه مشاوره و راهنمایی اعضاء هيات علمي در جهت تهيه و تدوين Course Plan  وLesson Plan  و اجراي آن

-         جمع آوری و بررسی طرح درس های تدوین شده توسط اعضای هیات علمی و ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی و ارسال گزارش به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

-         ارائه مشاوره در زمينه برنامه ريزي دوره هاي آموزشي و بازنگري آنها در صورت لزوم

-         بررسي انطباق برنامه هاي درسي با نياز دانشجویان و دانش آموختگان

-         ارائه مشاوره در زمینه آموزش و اجرای روش های نوین آموزش

طرح درس