توانمند سازی و ارزشیابی واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

وظایف

-         نياز سنجي برنامه هاي آموزشي اعضاءهيات علمي در جهت توانمندسازي آموزشي و ارسال نتایج به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

-         اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری کارگاهها به اعضای هیات علمی دانشکده

-         مشارکت در برگزاری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی با استفاده از امکانات دانشکده

راهنمای طراحی سوال

پمفلت های آموزش طراحی سوالات امتحانی

کارگاه های برگزار شده

*کارگاه آزمون سازی:

آشنایی با مراحل آزمون سازی ، مدرس : دکتر یاسر رضا پور

Test Procedures, Dr.Rezapour

مراحل ساخت آزمون

Test Construction

 

*کارگاه تحلیل سوالات:

تحلیل سوالات ، مدرس: دکتر امیر هوشنگ مهرپرور

Analysis Questions -Dr. Mehrparvar

وظایف

-         راهنمایی و نظارت بر ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي

-         نظارت بر ارزشيابي دانشكده

-         ارائه مشاوره در زمینه اجرای روشهای نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

-         ارزیابی سوالات امتحانی اعضای هیات علمی دانشکده و ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی و ارسال گزارش به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

-         ایفای نقش فعال در ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشکده بر اساس میزان مشارکت در توسعه کیفیت آموزش