دانش پژهی واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

وظایف

-     ارائه مشاوره و همکاری در زمينه اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش با هماهنگي و زير نظر EDC

-     راهنمايي در نوشتن پروپوزال و ارسال آن بهEDC

وظایف

-   اطلاع رسانی و آموزش در زمینه روشهای نوین آموزش و تدریس

-   ارائه مشاوره در زمینه اجرای روشهای نوین آموزش