بهبود کیفیت
مهدی حریرزاده

 

  مهدی حریرزاده

                         کارشناس نظارت و ارزشیابی 

 

 

 

 

   بهروز بهجت منش

   کارشناس واحد بهبود کیفیت

 

   محبوبه اسماعیلی

   کارشناس واحد بهبود کیفیت

 

 مهدیه صادقی

                         کارشناس واحد بهبود کیفیت

 

 

شرح وظایف کارشناس کنترل کیفیت وتدوین شاخصها:

-تعيين شاخص ها و استانداردهای منطقه ای وبهينه سازي و ارتقاء مستمر آن

- تجزيه و تحليل و پردازش داده­ها و ارائه راهكارهاي علمي و اجرايي جهت بهينه نمودن امور مربوط به مديريت اورژانسهاي پیش بیمارستانی

-بررسي آماري در سطح منطقه اي ملي و مقايسه آن با وضعيت کشوری

-ساماندهی نظام مراقبت حوادث و فوریتهای پزشکی

-بررسي وتحليل طرحها و پروژهای ­مرتبط با حوادث و فوریتهای پزشکی

-تهیه پسخوراند جهت ارائه به ذینفعان

-بررسی مستمر سطح رضایتمندی ذینفعان

شرح وظایف کارشناس نظارت وارزیابی حوادث وفوریتهای پزشکی :   

-تدوین چک لیست پایش ونظارت اورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

-تدوین برنامه زمان بندی بازدید وانجام بازرسی ازپایگاههای اورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

-تدوین واجرای ارزیابی عملکردادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

-تدوین سیستم تشویق وتبیه کارکنان ومدیران ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش 

-بررسی وپیگیری شکایات(مردمی وکارکنان) ومواردتخلف ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

-تشکیل کمیته تدوین ارتقاء کیفیت

-پیگیری تدوین شاخص های عملکرد اختصاصی واحد