دانشجویی EDO

-         پایش مستمر وضعیت آموزشی در دانشکده ها از دیدگاه دانشجویان

-         ارائه پیشنهادات دانشجویان به منظور ارتقاء و رفع نقایص برنامه های آموزشی

-         ایجاد پل ارتباطی بین دانشجویان و مسئولان آموزشی دانشکده ها به منظور انتقال آرا و ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی بین دانشجویان

 

آیین نامه EDO دانشجویی

اعضای شاخه دانشجویی