المپیادهای دانشجویی

 

دهمین المپیاد علمی دانشجویان

آغاز ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
فراخوان ثبت نام در دهمین المپیاد علمی

آغاز ثبت نام در نهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

المپیاد های علمی دانشجویان علوم پزشکی