امور پایگاه ها

کارشناس

نام : الهه

 نام خانوادگی : دهقان منشادی 

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت بهداشت و درمان

سمت : کارشناس امور پایگاههای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان

 

شرح وظایف

شرح وظایف

1)     بررسي موقعيتهاي استقرار پايگاهها ی اورژانس 115در منطقه تحت پوشش و تطبيق آن با طرح پوشش فراگيرو برنامه هاي پنج ساله

2)     تهيه و جمع آوري اطلاعات و نقشه و شناسنامه پايگاهها درمنطقه تحت پوشش

3)     نظارت  برتوزيع تجهيزات پزشكي اورژانس هاي 115 درمنطقه تحت پوشش

4)     تهيه اولويت هاي تخصيصي آمبولانس

5)     تهيه اولويت هاي تخصيصي كانكس

 

6)      تهیه  برنامه ماهیانه پرسنل 115