امور مالی

نام : احمد

نام خانوادگی : حاجی مختاری

سمت : مدیر مالی مرکز 115 یزد

شماره تماس : 37266533

حسابدار

نام : حسین

نام خانوادگی : زارع باب حوضی

سمت : حسابدار

کارپرداز

نام : علی

نام خانوادگی : سروش

سمت : کارپرداز

اموال

نام : حسن

نام خانوادگی : رضایی صدرآبادی

سمت : امین اموال و انباردار