جواد کهن

نام : جواد

نام خانوادگی: کهن

سمت: مدیر داخلی و مسئول امور اداری و پرسنلی

 

پست الکترونیک:kohan115@gmail.com

امور اداری و پرسنلی

ارتباطات بی سیم