معاونت غذا ودارو

معرفی معاونت

معاونت غذا و دارو به عنوان یکی از بازوهای اجرایی ویکی از 7 معاونت های دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و در راستای استراتژیهای کلان دانشگاه، عهده دار تأمین و ارتقاء سلامت و ایمنی مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی بوده و با بهره گیری از مدیران و کارشناسان متعهد و کارآمد و همچنین استفاده از ابزارهای قانونی و فناوریهای نوین و احترام به ارزش ها و باورهای دینی و اعتقادی جامعه در جلب رضایت ارباب رجوع انجام وظیفه می نماید. این معاونت تلاش می نماید با فراهم آوردن مناسب ترین منابع و اطلاع رسانی و آموزش همگانی و نظارت مستمر و مؤثر بر تولید و بهره گیری از نظرات محققین حوزه و دانشگاه، حداکثر اطمینان لازم را در خصوص ایمنی و سلامت مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی فراهم آورد.

ساختمان معاونت غذا ودارو یزد در محل مجتمع آموزشی پژوهشی امام رضا(ع) واقع در یزد، میدان امام حسین(ع) ابتدای بلوار دانشجو واقع شده است.

 

 

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محمدحسین مصدق

دکترای داروسازی

معاون غذا ودارو

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت نظارت بر دارو ومواد مخدر

دکتر علی محمد رنجبر

دکتری داروسازی

 

مدیریت نظار ت بر مواد غذایی، آرایشی وبهداشتی

دکتر رضا مورکیان 

دکتری صنایع غذایی

 

 

مدیریت آزمایشگاه کنترل کنترل غذا ودارو

دکتر سمیه موسوی ندوشن

دکتری میکروبیولوژی

 

 

 

اداره تجهیزات پزشکی

مهندس محمد باغستانی

کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی

 مهندس علیرضا عطار پور

کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندس فاطمه شمس

کارشناس تجهیزات پزشکی

اداره امور عمومی

جواد مباشر

مسئول اداره امور عمومی

آسیه تفتی زاده

مسئول دفتر

اکرم شکراللهی

دبیرخانه

خانم گلشن

خدمات

آقای طالبی

امورنقلیه

آقای باستانی

راننده

آقای ملک ثابت

امور کارگزینی

آقای کریمی

امور مالی

 

واحد اطلاع رسانی

مهندس مسعود حبیبی 

 سایت واطلاع رسانی 

مهندس میرحسینی

ثبت شکایات

مهندس  ابراهیمی 

پیگیری اقدامات قانونی

مهندس فرزانه صفی

امور سامانه ها وآمار

روابط عمومی

 

محمد مهدی نژاد

 

امور حقوقی

 

اعظم زارع بیدکی

 

واحد تحقیق وتوسعه

 

دکتر طاهره دارا 

 

دکتر زهرا عرب 

 

دکتر مینو مجد زاده

 

واحد آموزش 

 

مهندس مهدی کفاش زاده

 

 مهندس مسعود حبیبی 

 

وظایف معاونت غذا ودارو یزد

 در راستای تحقق رسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد با توجه به نقش اساسی ايمنی و امنيت غذا و دارو در سلامت افراد جامعه و نيز روند توسعه در صنايع و خدمات وابسته، معاونت غذا وداروی یزد می کوشد تا با تکيه بر نيروی انسانی شايسته و هماهنگی و همکاری با ساير سازمانهای ذيربط تمامی توان خود را در برقراری هر چه بيشتر نظم و قانونمندی و کيفيت در حوزه مربوطه اعم از امور اداری و اجرائی وابسته و نيز مراکز دولتی و خصوصی تحت پوشش و يا تحت نظارت بکار بسته و ضمن ارزيابی و اقدام هدفمند در چارچوب سياستهای ملی و وزارتی، اصلاحات منطقی و راهکارهای اجرائی مثبتی را درساماندهی و بهبود وضعيت موجود تا نيل به بهترين شرايط ممکن پيشنهاد، پيگيری و اجرا نمايد. و دراين راستا توجه به ارتقاء آگاهيهای عمومی، تقويت فعاليت های نظارتی و رشد کمی و کيفی واحد های مرتبط با اين معاونت و ارائه خدمات مرتبط را سرلوحه کارخويش قرار می دهد.


حوزه غذا و دارو می کوشد تا با استفاده از منابع انسانی و امکانات درون بخشی و برون بخشی ضمن نظارت بر مراکز توليد مواد خوراکی، آشاميدنی، آرايشی، بهداشتی و داروئی استان و پايش رعايت شرايط مناسب توليد و ضوابط و دستورالعملهای متضمن کيفيت و ايمنی فرآورده های توليدی، از سلامت آنها اطمينان يافته و همچنين در جهت ارتقاء دسترسی سريع و آسان عموم مردم استان به خدمات داروئی مطلوب و شايسته در همه جوانب مطابق با ضوابط و مقررات داروئی کشور گام بردارد.

 

اهداف نهائی اين معاونت شامل:

*تهيه، توزيع و مصرف بهينه دارو در استان،

*ارائه مطلوب خدمات دارويی در استان،

*فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های عمومی و تخصصی در زمينه غذا و دارو،

*تضمين ايمنی و ارتقاء کيفيت و سلامت فرآورده های غذايی، ‌آشاميدنی، ‌آرايشی و بهداشتی از توليد تا مصرف،

*افزايش توانمندی حوزه در پايش فرآورده های داروئی، غذائی، بهداشتی و آرايشی توليدی در استان

و از اهداف اختصاصی آن بايستی به موارد زير اشاره کرد :

**کاهش تخلف داروخانه ها و شرکت های توزيع از آئين نامه و دستورالعمل های مربوطه

**کاهش مغايرت شرايط توليد با مقررات و ضوابط در واحد های توليدی تحت نظارت

**جلوگيری از توليد، توزيع و يا عرضه محصولات خوراکی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی غير مجاز

**کاهش امکان دسترسی به داروهای قاچاق و تقلبی در داروخانه های استان

**جلوگيری از عرضه فرآورده های غذائی، بهداشتی و آرايشی قاچاق و تقلبی

**دسترسی به کليه داروها و تجهيزات مصرفی پزشکی مورد نياز در داروخانه های بيمارستانی

**دسترسی به داروهای مورد نياز در نقاط مختلف استان با توجه به گروههای تخصصی داير درمحل

**ارتقاء شاخص های تجويز و مصرف منطقی دارو در استان

**ارتقاء آگاهی عموم مردم در خصوص مصرف دارو و ايمنی و سلامت مواد غذائی، آرايشی و بهداشتی

 

 
 
 

استراتژی معاونت غذا ودارو یزد:

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد تلاش می نماید

 با فراهم آوردن مناسب ترین منابع و اطلاع رسانی و آموزش همگانی

و نظارت مستمر و مؤثر بر تولید و توزیع

و پایبندی به ارزش های اسلامی

و بهره گیری از نظرات محققین حوزه و دانشگاه،

حداکثر اطمینان لازم را در خصوص امنیت و سلامت مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارویی برای کلیۀ افراد جامعه فراهم آورد و تا پایان برنامۀ پنجم بر اساس ارزیابی عملکرد به یکی از  معاونت های غذا وداروی برتردانشگاه های علوم پزشکی کشور تبدیل شود.

رسالت معاونت غذا و دارو یزد

معاونت غذا و دارو ی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بعنوان یکی از بازوهای اجرایی دانشگاه و در راستای استراتژیهای کلان دانشگاه، ......

عهده دار تأمین و ارتقاء سلامت و امنیت غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی بوده

و با بهره گیری از کارشناسان متعهد و کارآمد

و همچنین استفاده از ابزارهای قانونی

و فن آوری های نوین

و احترام به ارزش ها و باورهای دینی و اعتقادی جامعه

در جلب رضایت ارباب رجوع انجام وظیفه می نماید.

خدمات معاونت غذا ودارو یزد

صدور پروانه های بهداشتی واحدهای تولیدی مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی

صدور مجوز فعالیت داروخانه ها، کارخانه های دارویی و مراکز پخش دارویی  

بازدید از واحدهای تولیدی و داروخانه ها و مراکز تحت پوشش

بازدید از مراکز عرضه آرایشی و بهداشتی

مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور

نظارت بر توزیع تجهیزات پزشکی

صدور مجوز بهداشتی ونظارت بر کیترینگ ها ورستوران های بیرون بر

صدور مجوز بهداشتی ونظارت بر انبارها وسردخانه ها

انجام آزمایش بر روی محصولات تولیدی وسطح عرضه غذایی وبهداشتی

آموزش وراهنمایی در خصوص مصرف صحیح دارو و مواد غذایی و آرایشی وبهداشتی

رسیدگی به شکایات دارویی، غذایی، آرایشی وبهداشتی

پایش وپالایش برچسب گذاری محصولات در سطح عرضه وتولید

صدور گواهی بهداشت صادارت جهت محصولات غذایی، آرایشی وبهداشتی ومحصولات خام کشاورزی

درجه بندی واحدهای تولیدی و آزمایشگاه واحدهای تولیدی

نظارت بر آموزشگاه های مسئول فنی و آزمایشگاه های همکار غذا ودارو

کنترل برچسب محصولات تراریخته ودرج نشانگر رنگی تغذیه ای بر روی محصولات غذایی وآشامیدنی

کنترل ونظارت بر فراورده های سنتی،طبیعی ومکمل

نظارت بر عطاری ها

نظارت و کنترل بر مواد تحت کنترل(الکل و مخدر)

تخفیف و تایید داروهای خاص و تامین کمبود دارویی

تشکیل کمیته های فنی وتخصصی 

مشارکت در سند بیماری های غیر واگیر

مشارکت در کارگروه سلامت وامنیت تغذیه وصنایع غذایی

 صدور مجوز آزمایشگاه های همکار ومجاز

ثبت نتایج ازمون ها وصدور برگ آنالیز

معرفی واحدهای تولیدی جهت عقد قرارداد با آزمایشگاه های همکار ومجاز