گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سرفصل کارآموزی مقطع کارشناسی ارشد

-        سرفصل کارآموزی

 

-      سرفصل   کارورزی

 

سرفصل کارآموزی مقطع کارشناسی

برنامه کارآموزی در نیمسال جاری

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی در عرصه 2 (ترم4)

Initiates file downloadبرنامه کارورزی(ترم 6)

Initiates file downloadبرنامه کاراموزی کارشناسی ارشد ترم 2

Initiates file downloadفرمت صفحه اول گزارش کار

Initiates file downloadفرم مشخصات همکاران

 

اهداف کارآموزی و کارورزی در عرصه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارآموزی در عرصه برای دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

1-     کارآموزی در مراکز بهداشتی (خانه بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و مرکز بهداشت شهرستان و ...)

2-    کارآموزی در بیمارستان ها و مراکز درمانی

طی دوره کارآموزی در مدت مقرر براساس برنامه تنظیمی گروه، دانشجو در بخش های مختلف شبکه های بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای عمومی و تخصصی (اعم از آموزشی و غیرآموزشی) تحت نظر اساتید گروه به کار پژوهش و تمرین مدیریت می پردازد. در این دوره لازم است که دانشجویان با فعالیت ها و وظایف این مراکز آشنا شوند و آنها را از لحاظ ساختار فیزیکی، تجهیزات و امکانات نیروی انسانی موجود و وظایف و فعالیت ها و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

فعالیت های اصلی دانشجویان در دوره کارآموزی عبارتند از:

1-     بررسی کارکردها، وظایف و فعالیت های مراکز بهداشتی و درمانی

2-    بررسی ساختار فیزیکی، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی موجود در مراکز بهداشتی و درمانی (کیفی و کمی)

3-   بررسی ارتباطات درون و برون سازمانی واحدهای بهداشتی و درمانی

4-    بررسی شیوه های مدیریت و رهبری

5-    ارزیابی محدودیت ها و مشکلات این مراکز و واحدها و ارائه راهکارهای عملی مناسب

6-    تهیه گزارش براساس یافته ها

اهداف کارآموزی و کارورزی در عرصه بیمارستان

یکی دیگر از عرصه های بسیار مهم و حساسی که دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشیت درمانی دوره کارآموزی و کارورزی خود را درآنجا می گذرانند «بیمارستان» است. در این دوره دانشجویان با بینشی قوی تر و دقیق تر، مسائل و فرآیندهای بیمارستانی را بررسی می کنند. بیمارستانها یکی از مهمترین ارکان سیستم بهداشتی و درمانی هر کشور و مرکز ثقل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است و هر ساله هزینه ها و منابع فراوانی صرف آنها می شود. دانشجویان باید با وظائف و کارکردهای واحدهای مختلف بیمارستان اعم از نظام مدیریتی، MIS و مدارک پزشکی، بخش های سرپایی، بستری، تشخیصی، مراقبت های ویژه، پرستاری، اتاقهای عمل و بخش های پشتیبانی (شامل مدیریت مالی، تغذیه، سیستم انبارداری، تاسیسات، تجهیزات پزشکی، سیستم تعمیر و نگهداری و ...) و کمیته های بیمارستانی آشنا گردند.