گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سرفصل کارآموزی مقطع کارشناسی ارشد

-        سرفصل کارآموزی

 

-      سرفصل   کارورزی

 

سرفصل کارآموزی مقطع کارشناسی

برنامه کارآموزی در نیمسال جاری

Initiates file downloadبرنامه کاراموزی در عرصه 1(ترم 3)

Initiates file downloadبرنامه کارورزی(ترم 6)

Initiates file downloadبرنامه کاراموزی کارشناسی ارشد ترم 2

Initiates file downloadفرمت صفحه اول گزارش کار

Initiates file downloadفرم مشخصات همکاران

 

اهداف کارآموزی و کارورزی در عرصه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارآموزی در عرصه برای دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

1-     کارآموزی در مراکز بهداشتی (خانه بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و مرکز بهداشت شهرستان و ...)

2-    کارآموزی در بیمارستان ها و مراکز درمانی

طی دوره کارآموزی در مدت مقرر براساس برنامه تنظیمی گروه، دانشجو در بخش های مختلف شبکه های بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای عمومی و تخصصی (اعم از آموزشی و غیرآموزشی) تحت نظر اساتید گروه به کار پژوهش و تمرین مدیریت می پردازد. در این دوره لازم است که دانشجویان با فعالیت ها و وظایف این مراکز آشنا شوند و آنها را از لحاظ ساختار فیزیکی، تجهیزات و امکانات نیروی انسانی موجود و وظایف و فعالیت ها و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

فعالیت های اصلی دانشجویان در دوره کارآموزی عبارتند از:

1-     بررسی کارکردها، وظایف و فعالیت های مراکز بهداشتی و درمانی

2-    بررسی ساختار فیزیکی، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی موجود در مراکز بهداشتی و درمانی (کیفی و کمی)

3-   بررسی ارتباطات درون و برون سازمانی واحدهای بهداشتی و درمانی

4-    بررسی شیوه های مدیریت و رهبری

5-    ارزیابی محدودیت ها و مشکلات این مراکز و واحدها و ارائه راهکارهای عملی مناسب

6-    تهیه گزارش براساس یافته ها

اهداف کارآموزی و کارورزی در عرصه بیمارستان

یکی دیگر از عرصه های بسیار مهم و حساسی که دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشیت درمانی دوره کارآموزی و کارورزی خود را درآنجا می گذرانند «بیمارستان» است. در این دوره دانشجویان با بینشی قوی تر و دقیق تر، مسائل و فرآیندهای بیمارستانی را بررسی می کنند. بیمارستانها یکی از مهمترین ارکان سیستم بهداشتی و درمانی هر کشور و مرکز ثقل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است و هر ساله هزینه ها و منابع فراوانی صرف آنها می شود. دانشجویان باید با وظائف و کارکردهای واحدهای مختلف بیمارستان اعم از نظام مدیریتی، MIS و مدارک پزشکی، بخش های سرپایی، بستری، تشخیصی، مراقبت های ویژه، پرستاری، اتاقهای عمل و بخش های پشتیبانی (شامل مدیریت مالی، تغذیه، سیستم انبارداری، تاسیسات، تجهیزات پزشکی، سیستم تعمیر و نگهداری و ...) و کمیته های بیمارستانی آشنا گردند.