گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

      کارشناسی:

·        اصول حسابداری 1

·        اقتصاد خرد

·        سازمان و مدیریت بیمارستان 2

·        آشنایی با اصول طراحی، تجهیز و توسعه بیمارستان

·        بیمه و تعرفه

·        مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

·        بودجه

·        اصول نگهداری و ایمنی بیمارستان

·        مکاتبات اداری

·        زبان تخصصی 2

·        مدیریت منابع انسانی

 

کارشناسی ارشد:

·        اقتصاد بهداشت

·        تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری

·        تحلیل سیاست های سلامت

·        سازمان ومدیریت بیمارستان 2

·        اصول برنامه ریزی بهداشتی

 

·        ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمانی