گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی:

Initiates file downloadاقتصاد کلان

بازاریابی خدمات و مراقبت های بهداشتی درمانی

مدیریت صنعتی     

سازمان و مدیریت بیمارستان (1)

استانداردهای بیمارستانی

 

کارشناسی ارشد:

اصول و مبانی علم اقتصاد

روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان

مدیریت و ارزیابی سازمانی

نظام های بهداشت و درمان تطبیقی(بین الملل)

نظام های بهداشت و درمان تطبیقی

سازمان و مدیریت بیمارستان (1)      

روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان