گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

طرح درس نیمسال دوم تحصیلی 95-96

            طرح دروس کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام درس

نام مدرس

فراگیران

نیمسال تحصیلی ارائه شده

Initiates file downloadمدیریت منابع انسانی

غلامرضا احمدی طهرانی

ترم6-کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دوم96-95

Initiates file downloadزبان تخصصی 2

دکتر راضیه منتظر الفرج

ترم4- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دوم96-95

Initiates file downloadمکاتبات اداری

دکتر محمد امین بهرامی

ترم6- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دوم96-95

Initiates file downloadبیمه وتعرفه

دکتر محمد رنجبر

ترم6- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دوم96-95

Initiates file downloadمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دکتر محمد رنجبر

ترم2- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دوم96-95

Initiates file downloadسازمان و مدیریت بیمارستان (2)

دکتر روح اله عسکری

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دوم96-95

Initiates file downloadآشنایی با طراحی و تجهیز و توسعه بیمارستان

دکتر روح اله عسکری

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دوم96-95

Initiates file downloadاقتصاد خرد

دکتر محسن پاکدامن

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دوم96-95

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

دکتر میلاد شفیعی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دوم96-95

طرح دروس کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان

نام درس

نام مدرس

فراگیران

نیمسال تحصیلی ارائه شده

Initiates file downloadارزیابی مراقبت های بهداشت ودرمان

دکتر راضیه منتظر الفرج و دکتر روح اله عسکری

ترم 2 - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(بین الملل)

دوم96-95

Initiates file downloadارزیابی مراقبت های بهداشت و  درمان دکتر راضیه منتظر الفرج،  دکتر  بهرامی ترم 2 - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دوم96-95

Initiates file downloadسازمان و مدیریت بیمارستان (1)

دکتر روح اله عسکری

ترم 2 - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(بین الملل)

دوم96-95

    سازمان و مدیریت بیمارستان (1)

  دکتر میلاد   شفیعی    ترم 2 - مدیریت    خدمات بهداشتی      درمانی       دوم96-95

Initiates file downloadنظام های بهداشت و درمان تطبیقی

دکتر راضیه منتظر الفرج و دکتر روح اله عسکری

ترم 3-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(بین الملل)

دوم96-95

Initiates file downloadبرنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشتی و درمانی

دکتر محمد امین بهرامی

ترم 3-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(بین الملل)

دوم96-95

Initiates file downloadاقتصاد بهداشت و درمان

دکتر محمد امین بهرامی

ترم 2-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دوم96-95

طرح دروس مدیریت در سایر رشته ها

 

نام درس

نام مدرس

رشته مربوطه

نیمسال تحصیلی ارائه شده

 مدیریت خطر در بلایا و فوریت ها

دکتر محمد امین بهرامی

phd سلامت در بلایا

دوم96-95

مدیریت خدمات بهداشتی

دکتر محمد رنجبر

دندانپزشکی

دوم96-95

 اصول برنامه ریزی بهداشتی

دکتر میلاد شفیعی

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

دوم96-95

   تحلیل سیاست           سلامت  دکتر محمد رنجبر       ارزیابی فن آوری                     سلامت         دوم96-95
   اصول مدیریت و      قوانین آزمایشگاهدکتر میلاد شفیعی         علوم آزمایشگاهی         دوم96-95