مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 عضو هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 نام و نام خانوادگی : دکتر محمدحسن احرام پوش

پست سازمانی : عضو تمام وقت هیات موسس

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی(PhD) بهداشت محیط

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک :ehrampoush[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:  38209100(035) داخلی 03531492002

رزومه دکتر محمد حسن احرام پوش

 

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 نام و نام خانوادگی : دکتر بهادر حاجی محمدی

پست سازمانی : عضو تمام وقت هیات موسس

 

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی  (PhD) بهداشت و کنترل مواد غذایی- فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک :

 b.hajimohammadi[at]gmail.com

 hajimahammadi.b[at]ssu.ac.ir

 شماره تماس:  03538209155 داخلی 03531492156

رزومه دکتر بهادر حاجی محمدی

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 نام و نام خانوادگی : دکتر گیلدا اسلامی

پست سازمانی :  عضو تمام وقت هیات موسس

 

 

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (PhD) انگل شناسی پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک :g_eslami[at]ssu.ac.ir

 

شماره تماس:  03538209144  داخلی 03531492086

 

رزومه دکتر گیلدا اسلامی

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 نام و نام خانوادگی: دکتر هنگامه زندی   

پست سازمانی: عضو تمام وقت هیات موسس

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی بالینی

پست الکترونیک: hengameh_zandi[at]yahoo.com  zandi[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03538209144

رزومه دکتر هنگامه زندی

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی : دکتر بهزاد قره یاضی

پست سازمانی : عضو نیمه وقت  هیات موسس

مدرک تحصیلی : فوق دکتری ژنتیک گیاهی(مهندسی ژنتیک)

مرتبه علمی: استاد

رزومه دکتر بهزاد قره یاضی

 

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 نام و نام خانوادگی : دکتر مرتضی صمدی

پست سازمانی: عضو نیمه وقت  هیات موسس

 

 

 

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (PhD) ایمونولوژی

 

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک :samadi[at]ssu.ac.ir

 

شماره تماس:03538203410

رزومه دکتر مرتضی صمدی