نیمسال دوم 95-94

ترم یک

نام درس

اساتید

دریافت فایل

شناخت بیماری ها

گروه طب اورژانس

Initiates file download

ترم سه

مراقبت در جابجایی و انتقال بیمار

دکتر علیشاهی

Initiates file download

اورژانس های محیطی

گروه طب اورژانس

 Initiates file download

فوریت های داخلی پیشرفته 2

گروه طب اورژانس

Initiates file download

بیماری های اطفال دکتر شکیبا

Initiates file download

نیمسال اول 95-94

ترم دو

نام درس

اساتید

دریافت فایل

گزارش نویسی و مستندسازی دراورژانس

 

گروه طب اورژانس


Initiates file download


تروما

دکترحیرانی زاده

Initiates file download

تریاژ

گروه طب اورژانس

Initiates file download

بیماری های زنان و زایمان

دکتر دافعی

 Initiates file download

اورژانس های رفتاری

گروه روانپزشکی

 Initiates file download

فوریت داخلی پیشرفته 1

گروه طب اورژانس

Initiates file download

نیمسال دوم 94-93

ترم دو

نام درس

اساتید

دریافت فایل

آناتومی

دکترشاهدی

Initiates file download

فوریت داخلی پیشرفته 2

گروه طب اورژانس

Initiates file download

شناخت بیماری ها

گروه طب اورژانس

 Initiates file download

بیماری های محیطی

گروه طب اورژانس

 Initiates file download

فیزیولوژی

دکتررضوانی

Initiates file download

اورژانس محیطی

گروه طب اورژانس

Initiates file download-

نیمسال اول 96-95

نام درس

اساتید

دریافت فایل

فوریت های داخلی پیشرفته1

اساتید داخلی و قلب

 -

گزارش نویسی

آقای برازنده

-

اورژانس های رفتاری

اساتید روانپزشکی

 -

تریاژ

اساتید طب اورژانس

 -

بیماری های زنان و زایمان

اساتید گروه مامایی

 -

 

 

نیمسال دوم 96-95

دریافت فایل

اساتید

نام درس

Initiates file download-

گروه طب اورژانس

اورژانس های محیطی

-

دکتر خواجه امینیان

سلامت تکنسین

-

دکتر میرزاده

شناخت یبماری ها

-

گروه اطفال

اطفال و نوزادان

-

گروه طب اورژانس وگروه  داخلی

فوریتهای داخلی پیشرفته 2

-

دکتر خواجه امینیان

مدیریت سلامت در بحران

-

دکتر علیشاهی

مراقبت در جابجایی

نیمسال اول 97-96

نام درس

مسئول درس

دریافت فایل

تریاژ

دکتر جعفری

دریافت

فوریت داخلی پیشرفته1

دکتر جعفری

دریافت

بیماری زنان و زایمان

دکتر دافعی

دریافت

تروما

دکتر حیرانی

دریافت

گزارش نویسی

آقای برازنده مقدم

دریافت

نیمسال دوم97-96

ترم یک

نام درس

مسئول درس

دریافت فایل

فیزیولوژی

دکتر حجازیان

دریافت

آناتومی

دکتر شاهدی

دریافت

نشانه شناسی

دکتر زارع

دریافت

شناخت بیماری ها

دکتر میرزاده

دریافت

ترم سه

فوریت داخلی پیشرفته(2)

دکتر نیکوئیه

دریافت

اورژانس محیطی

دکتر جعفری

دریافت

پدافند غیرعامل

آقای سید علی حسینی

دریافت

مراقبت در جابه جایی و انتقال بیمار

دکتر علیشاهی

دریافت

بیماری اطفال

دکتر افلاطونیان

دریافت

 


 

نیمسال اول 98-97

نام درس

مسئول درس

دریافت فایل

تریاژ

دکتر جعفری

دریافت

زنان و زایمان

دکتر دافعی

دریافت

تروما

دکتر حیرانی زاده

دریافت

فوریت داخلی1

دکتر نیکوئیه

دریافت

نیمسال دوم 98-97

ترم یک

نام درس

مسئول درس

دریافت فایل

بهداشت عمومی

دکتر رهایی

دریافت

زبان تخصصی

آقای برزگر

دریافت

فن آوری اطلاعات

دکتر نیکوکاران

دریافت

ترم سه

اورژانس محیطی

دکتر محمد علی جعفری

دریافت

فوریت داخلی پیشرفته 2

دکتر مهرناز نیکوئیه

دریافت

آمار زیستی

دکتر مددی زاده

دریافت

مدیریت سلامت

آقای محمدرضا خواجه امینیان

دریافت