برگزرای کارگاه ها و سمینارهای تخصصی

کارگاه ها

1.       کارگاه "آشنایی با نحوه نمایه سازی مجلات علمی" در تاریخ 93/6/19 (مدرس: دکتر محمد باقر رکنی)

2.       کارگاه "اصول مقاله نویسی" در تاریخ 93/6/20 (مدرس: دکتر محمد باقر رکنی)

3.       کارگاه "Endnote" در تاریخ 93/7/17و 93/7/18 (مدرس: مهندس ابوالقاسم اسدی)

4.       کارگاه "آشنایی با اصول پروپوزال نویسی" در تاریخ 93/7/30 (مدرس: دکتر بهادر حاجی محمدی)

5.       کارگاه "آشنایی با مبانی مقدماتی نگارش مقالات علمی" در تاریخ 93/8/3 (مدرس: دکتر بهادر حاجی محمدی)

6.       کارگاه "Concept Map" در تاریخ 93/8/8 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی بهاره پاک سرشت)

7.       کارگاه " بیوانفورماتیک " در تاریخ93/8/25 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی)

8.       کارگاه " کاربرد بافت شناسی در تشخیص تقلبات فرآورده های گوشتی" در تاریخ 93/9/27 (مدرس: مهندس فرخنده ایزدی)

9.        کارگاه "SPSS" در تاریخ 93/12/1 (مدرس: دکتر مهدی آقا باقری)

10.   کارگاه "DNA Extraction" در تاریخ 94/3/4 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی)

11.   کارگاه "آشنایی با الکتروفورز" در تاریخ 94/3/6 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی)

12.    کارگاه" PCR"در تاریخ 94/3/6 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی)

13.    کارگاه "کشت سلولی" درتاریخ  94/3/7 (مدرس: دکتر اکرم آستانی)

14.   کارگاه "ELISA"  در تاریخ 94/7/16 (مدرس: وحید عجمین)

15.   کارگاه"مقاله نویسی فارسی" در تاریخ 94/8/28 (مدرس: دکتر فریماه شمسی)

16.   کارگاه "   ELISAپیشرفته" در تاریخ 95/3/6 (مدرس: وحید عجمین)

17.   کارگاه"Concept map" در تاریخ 95/4/27و 95/4/28 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی)

18.   کارگاه" Real timeو آنالیز "Real timeدر تاریخ 96/3/17 (مدرس: دکتر مسعود توحیدی فر)

19.   کارگاه"  PCR و الکتروفورز"در تاریخ 96/4/12 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی- سعیده السادات حسینی)

20.   کارگاه "DNA Extraction" در تاریخ 96/4/13 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی- سعیده السادات حسینی)

21.   کارگاه "RNA Extraction" در تاریخ 96/7/27 (مدرس: نسرین کیوان لو- مرضیه زمانی)

22.   کارگاه " الایزا" در تاریخ 96/8/10 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی- سعیده السادات حسینی)

23.   کارگاه "کار با حیوانات آزمایشگاهی و تشریح" در تاریخ 96/9/1 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی)

24.   کارگاه "کشت سلولی" در تاریخ 96/9/22 (مدرس: دکتر اکرم آستانی)

25.   کارگاه" PCR"در تاریخ 96/9/28 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی- سعیده السادات حسینی)

26.   کارگاه " الایزا" در تاریخ 96/10/20 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی- سعیده السادات حسینی)

27.   کارگاه " الایزا" در تاریخ 96/10/24 (مدرس: دکتر گیلدا اسلامی- سعیده السادات حسینی)